دانلود آهنگ دل دیوانه من از پرواز همای با متن (کامل)

دل دﻳﻮاﻧﻪ ی ﻣﻦ دل دﻳﻮاﻧﻪ ی ﻣﻦ ﻣﻨﺰل وﻳﺮاﻧﻪ ی ﺗﻮﺳﺖ

ﺑﻨﻤﺎ رو ﻛﻪ وﻳﺮاﻧﻪ ی دل ﺧﺎﻧﻪ ی ﺗﻮﺳﺖ

ﺗﻮ ﻛﻪ از ﺣﺎل ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻰ ﻣﻦ ﺑﺎﺧﺒﺮی دل ﻣﻦ دل ﻣﻦ

دل ﻣﻦ دل ﻣﻦ دﻳﺮ زﻣﺎﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ دﻳﻮاﻧﻪ ی ﺗﻮﺳﺖ

ﮔﺮه از زﻟﻒ ﭘﺮﺷﺎن ﺷﺪه ات

ﺑﺎز ﻣﻜﻦ ﻣﻜﻦ ای دﻟﺒﺮ دﻳﻮاﻧﻪ ی ﻣﻦ ﻧﺎز ﻣﻜﻦ

ﺗﻮ ﻛﻪ از ﺣﺎل ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻰ ﻣﻦ ﺑﺎﺧﺒﺮی

ﻧﻜﻦ اﻫﻨﮓ ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻰ ﻣﻦ ﺳﺎز ﻧﻜﻦ

دﺳﺖ ﻧﻮازش ﺷﺎﻧﻪ ی ﺗﻮﺳﺖ

دل ﻣﻦ دل ﻣﻦ دﻳﺮ زﻣﺎﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ دﻳﻮاﻧﻪ ی ﺗﻮﺳﺖ

ﻣﻦ اﮔﺮ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﺪارا ﻧﻜﻨﻢ ﺑﺎ ﻛﻪ ﻛﻨﻢ

ﮔﺮه از زﻟﻔﺖ اﮔﺮ ﺑﺎز ﻧﻜﻨﻢ ﺑﺎ ﻛﻪ ﻛﻨﻢ

ﺗﻮ وﻓﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﻜﻨﻰ ﺑﺎ ﻛﻪ ﻛﻨﻰ

ﻣﻦ اﮔﺮ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﺪارا ﻧﻜﻨﻢ ﺑﺎ ﻛﻪ ﻛﻨﻢ

ﻛﻪ دﻟﻢ ﻋﺎﺷﻖ آن ﺧﺎﻧﺪه ی ﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ی ﺗﻮﺳﺖ

منبع: دانلود آهنگ دل دیوانه من از پرواز همای با متن (کامل)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.