دسته: دانلود آهنگ های جدید

دانلود جدیدترین آهنگهای ایرانی

دانلود آهنگ بی وفایی کرد و رفت نموند + ریمیکس از محسن لرستانی + سینا سرلک

دانلود آهنگ محسن لرستانی + سینا سرلک به نام بی وفایی کرد و رفت نموند ورژن اصلی بدون ریمیکس + ورژن ریمیکس تند بیس دار سولی دنس + دیجی… Read more »

دانلود آهنگ سال شوم از محمد محرمی (نمیشه فراموشم این سال شومو) MP3

ﺷﺎﻳﺪ ﻗﺴﻤﺖ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ راﻣﻮن ﺟﺪا ﺷﻪ ﺗﻮ ﭼﺸﻤﺎت ﻣﻴﺨﻮﻧﺪم دﻳﮕﻪ آﺧﺮاﺷﻪ ﻣﺜﻞ اﺑﺮ ﺑﺎروﻧﻰ ﻫﺮﺷﺐ ﻣﻴﺒﺎرم ﺗﻮ اﻳﻦ ﭼﻴﺰا ﺷﺎﻳﺪ ﺧﻴﺎﻟﺖ ﻧﺒﺎﺷﻪ ﻫﻨﻮزم ﺑﻪ ﻳﺎد ﺗﻮ ﻣﻴﺴﻮزه ﺳﻴﻨﻢ… Read more »

دانلود ورژن اجرای زنده آهنگ چه زیبایی از علی زند وکیلی با متن (کامل)

ﭼﻪ زﻳﺒﺎﻳﻰ دل ﺧﻮﺷﻢ ﻛﻪ اﻳﻨﺠﺎﻳﻰ وای ﻛﻪ ﻣﻴﻠﺮزد دﻟﻢ ﺳﻤﺖ ﻣﻦ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻳﻰ ﻗﻔﻞ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ای ﭘﺮی ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻢ ﮔﺮ ﺷﻠﻮﻏﻪ ﮔﻢ ﻧﺸﻮ ای ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺮ ﺟﺎﻧﻢ ای ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻣﻦ… Read more »

دانلود آهنگ بیقرار از رستان (اگر از غم تو بیقرارم) با متن (کامل)

ﻫﻮای ﻣﻦ ﺑﻰ ﺗﻮ ﻃﻮﻓﺎﻧﻴﺴﺖ اﻳﻦ ﭼﻄﻮر ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻋﺎﺷﻘﻰ و ﺟﺪاﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﻳﺎد اون ﮔﺮﻳﻪ ﺷﺒﻬﺎم ﻫﺮ ﻛﺪام از ﻣﺎ زﻳﺮ ﺑﺎران ﻛﺠﺎﻳﻴﻢ اﮔﺮ از ﻏﻢ ﺗﻮ ﺑﻴﻘﺮارم اﮔﻪ ﺑﻰ… Read more »

دانلود آهنگ سودای تو از حامد همایون (تا سر سودای تو دین من است) MP3

ﺗﻮ ﭼﻨﺎن ﺑﺮ دل ﻧﺸﺴﺘﻰﮔﻮﻳﻰ ﻳﺎرا ﻗﺼﺪ ﺟﺎﻧﻢ ﻛﺮده ایﻣﻰ ﺑﺮی ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ ﻣﻴﺨﻮاﻫﻰ ﻣﺮاﻋﺎﺷﻘﻰ ﺑﻰ آﺷﻴﺎﻧﻢ ﻛﺮده ای ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻫﻤﻮاره ﻏﻮﻏﺎ ﻣﻰ ﻛﻨﺪﻋﺎﺷﻘﻰ ﺑﺎ ﻣﻦ ﭼﻪ ﻛﺎرا… Read more »

دانلود آهنگ معشوقه از مجتبی دربیدی (با اون چهره شیرین میشه معشوقه من شی) MP3

در و وا ﻛﻦ اوﻣﺪم دل ﺑﺒﺮﻣﻨﺎزﺗﻮ ﻣﻦ ﺑﺨﺮموای اﮔﻪ ﺑﺎﺷﻰوای اﮔﻪ ﺑﺎﺷﻰوای اﮔﻪ ﺑﺎﺷﻰ ﺗﻮﺪﻟﺖ ﻣﻬﻤﻮن ﻧﺎﺧﻮﻧﺪه ﻣﻴﺸﻢدﻟﻮ آﺗﻴﺶ ﻣﻴﻜﺸﻢ وای اﮔﻪ ﺑﺎﺷﻰوای اﮔﻪ ﺑﺎﺷﻰوای اﮔﻪ ﺑﺎﺷﻰ آﺧﻪ ﻫﻴﺸﻜﻴﻮ… Read more »

دانلود آهنگ گل ناز از سینا درخشنده (تو نیاز من باش گل ناز من باش) MP3

اوﻣﺪی ﺷﻬﺮو ﻣﻴﺒﻨﺪم واﺳﻪ ﭼﺸﻤﺎتاون ﭼﺸﺎت ﺣﻖ داره ﺟﻮﻧﻢ رو ﺑﻬﺶ دادﺗﻮ ﻧﻴﺎز ﻣﻦ ﺑﺎشﮔﻞ ﻧﺎز ﻣﻦ ﺑﺎشاز ﺗﻮ ﻫﺴﺖ ﻳﻪ دوﻧﻪ ﺗﻮ اﻳﻦ دﻧﻴﺎ واﺳﻪ ﺗﻮ ﻣﻴﺮﻳﺰهدل ﺗﻴﻜﻪ ﭘﺎرماﺳﻤﺘﻮ… Read more »

دانلود آهنگ پیله از امیر عظیمی (هی اومدی پیله شدی تا یه روزی پروانه شم) MP3

ﻣﻴﺪوﻧﻢ دﻟﻴﻞ ﺑﻰ ﺧﻮاﺑﻴﺖ ﻣﻨﻢ ﺣﻖ ﻣﻴﺪم اﮔﻪ ﺑﮕﻰ ﻣﻦ ﺑﺪم وﻟﻰ ﺷﻜﺴﺘﻰ ﺑﺎ ﺷﻜﺴﺘﻨﻢ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺎل ﺑﺪﻳﺎت ﻣﻨﻢ وﻟﻰ ﺗﻮ ﺧﻮﻧﺘﻮ ﺳﺎﺧﺘﻰ ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻢ ﻣﻴﺪﻳﺪم ﺧﻮﺑﻰ ﻛﻪ… Read more »

دانلود ورژن اجرای زنده آهنگ خط پایان از علی زند وکیلی با متن (کامل)

دوﻳﺪن ﻫﺎی ﻣﻦ ﺳﻤﺖ ﺗﻮ ﻫﺮﮔﺰ ﺧﻄ ﭘﺎﻳﺎﻧﻰ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻧﻔﺲ اﻓﺘﺎده ی در ﺣﺴﺮت دﻳﺪار ﺗﻮ ﺟﺎﻧﻰ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺷﻌﻠﻪ ﻫﺎی آﺗﺶ ﻫﻤﭽﻮ ﻗﻠﺒﻢ آه ﺳﻮزاﻧﻰ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ… Read more »

دانلود ورژن آنپلاگد آهنگ قطب شمال از فرزاد فرزین با متن (کامل)

ﺣﻴﻒ ﻣﻨﻮ ﺗﻮ ﺣﻴﻒ از اﻳﻦ ﻋﺸﻖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺣﺴﻮد اوﻧﻮ ﻧﺪﻳﺪش ﺣﻴﻒ ﭘﺮﻧﺪه ی آرزوﻫﺎﻣﻮن ﻛﻪ از ﺑﻮم دوﺗﺎﻣﻮن ﭘﺮ ﻛﺸﻴﺪش ﮔﻞ ﻗﺸﻨﮓ و ﺧﻮﺷﮕﻞ ﻣﻦ رﻓﺘﻰ و… Read more »