دانلود آهنگ دلتنگم از ایهام (دلتنگم برای حالم با تو) با متن (کامل)

ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻃﺮه ﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺗﻤﺎم دﻟﺘﻨﮕﻰ ﺑﺮای ﻣﻦ از آدﻣﻢ دوری ﺣﻮای ﻣﻦ ﻗﻔﺲ ﺗﺮﻳﻦ ﺟﺎی ﺟﻬﺎن اﺗﺎق ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻮم ﺧﺎﻣﻮﺷﻴﺴﺖ ﭼﺮاغ ﻣﻦ ﭼﺮا ﻧﻴﻔﺘﺎدی اﺗﻔﺎق ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﻮاب… Read more »

دانلود آهنگ هله یوما هله از امید جهان

این آهنگ زیبا  ابتدا در سایت موزیکدل منتشر شده است دانلود آهنگ جدید امید جهان به نام «هله یوما هله» برای دانلود آهنگ زیبا و شنیدنی هله یوما هله با… Read more »

دانلود آهنگ یار شیرین از سینا شعبانخانی (کجایی یار شیرین دلدار دیرین) MP3

روزم ﭼﻮن ﺷﺐ ﮔﺸﺘﻪ ﺳﻴﺎه ﻋﻤﺮم ﺑﻰ ﺗﻮ ﺷﺪه ﺗﺒﺎهدوری از ﻣﻦ ﻣﺜﺎل ﻣﺎه ای ﻳﺎر دﻟﺪار آهﻛﺠﺎﻳﻰ ﻳﺎر ﺷﻴﺮﻳﻦ دﻟﺪار دﻳﺮﻳﻦ درﻣﺎن دردم دورت ﺑﮕﺮدمﺟﺎی ﺗﻮ ﺧﺎﻟﻰ ﻣﻴﺎن ﺧﺎﻧﻪ… Read more »

دانلود آهنگ سلامتی از سالار بحیرایی (سلامتی چشات سلامتی بغض گلوم)

این آهنگ زیبا  ابتدا در سایت موزیکدل منتشر شده است دانلود آهنگ جدید سالار بحیرایی به نام «سلامتی» برای دانلود آهنگ زیبا و شنیدنی سلامتی (سلامتی چشات سلامتی بغض گلوم)… Read more »

دانلود آهنگ برمودا از سینا حجازی با متن (کامل)

ﺗﻮ ﭼﺸﻢ ﻫﺮ آدﻣﻰ ﻳﻪ ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺎزهاﮔﻪ درﺳﺖ ﺑﺒﻴﻨﻰ ﭘﺮ از رﻣﺰ و رازه از ﭘﺸﺖ ﭘﻨﺠﺮﻫﻬﺎ ﺣﺎل دﻟﺎ ﭘﻴﺪاسﻳﻜﻰ ﺳﻴﺎه و ﻛﺪر ﻳﻜﻰ ﻣﺜﻪ اﻟﻤﺎس ﻳﺎ ﻳﻪ اﻣﺸﺒﻮ واﺳﻪ… Read more »

دانلود آهنگ نفس از ایلیار با متن (کامل)

ﻣﻴﺨﻮﻧﻢ ﺣﺮﻓﺎﺗﻮ از ﭼﺸﺖ ﻣﻮﻫﺎﺗﻮ وا ﻧﻜﻦ از ﺗﻮ ﻛﺸﺖ ﻫﻤﻴﻨﺠﻮری داری دل ﻣﻴﺒﺮی ﻣﻨﻮ ﺗﻮ ﻫﺮﭼﻰ ﺷﻪ ﻣﺎل ﻫﻤﻴﻢ دﻳﻮوﻧﻪ ﺗﻮ ﻫﻤﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﻨﻰ ﻣﻴﺪوﻧﻰ ﭼﺮا ﻓﺮق ﻛﺮده رﻓﺘﺎرم… Read more »

دانلود آهنگ ریشه در خاک از پرواز همای + موزیک ویدیو با متن (کامل)

ﻣﻦ اﻳﻨﺠﺎ رﻳﺸﻪ در ﺧﺎﻛﻢ ﻣﻦ اﻳﻨﺠﺎ رﻳﺸﻪ در ﺧﺎﻛﻢﻣﻦ اﻳﻨﺠﺎ ﻋﺎﺷﻖ اﻳﻦ ﺧﺎک اﻟﻮده ﻳﺎ ﭘﺎﻛﻢﻣﻦ اﻳﻨﺠﺎ ﺗﺎ ﻧﻔﺲ ﺑﺎﻗﻴﺴﺖ ﻣﻴﻤﺎﻧﻢ ﻣﻴﻤﺎﻧﻢﻣﻦ اﻳﻨﺠﺎ ﭼﻪ ﻣﻴﺨﻮاﻫﻢ ﭼﻪ ﻣﻴﺨﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻴﺪاﻧﻢﻣﻦ اﻳﻨﺠﺎ… Read more »

دانلود آهنگ ممنونم از سامان جلیلی (من ممنونم که بخاطر اون باهام بهم زدی) MP3

ﻣﻴﺪوﻧﻢ اﻟﺎن ﺧﻮﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻴﺪوﻧﻢ ﻣﻴﺨﻮادتﺑﺎﺷﻪ ﺧﻮش ﺑﺤﺎﻟﺖﻣﻴﺪوﻧﻢ ﻫﺮ ﻛﻰ ﺟﺎی ﻣﻦ ﺑﻴﺎد ﻧﻤﻰ ﻣﻮﻧﻪ زﻳﺎدﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻧﻤﻴﺎﻣﺮداوﻧﻴﻜﻪ ﺑﻮدم دﻳﮕﻪ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﺎل ﻛﻰ ﺑﻮدمدردﻳﻌﻨﻰ ﮔﺬﺷﺘﻦ دﻳﮕﻪ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ دور… Read more »

دانلود ورژن آکوستیک آهنگ عجب بارونیه از نوان (با گیتار) (کامل)

ﻋﺠﺐ ﺑﺎروﻧﺒﻪ ﺗﻨﮕﻪ دﻟﻢ ﺑﻰ ﺗﻮ ﻧﺪارم روﺣﻴﻪ اﻧﮕﺎر ﻛﻪ ﻋﺎﺷﻘﺖ ﺑﻮدن ﻣﺠﺒﻮرﻳﻪ ﻣﻦ ﻫﻨﻮ ﻳﺎدﺗﻢ وﻟﻰ ﻣﻐﺮوری ﺣﻴﻒ ﻣﻦ ﻫﻨﻮزم ﻳﺎدﻣﻪ ﻗﻬﺮا و آﺷﺘﻴﺎﺗﻮ ﻣﻦ دوﺳﺖ دارﻣﺶ ﭘﺲ اﻟﺎن… Read more »

دانلود آهنگ تو از محمد لطفی (تو تویی تو اون یه نفر تو) با متن (کامل)

داره ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺎرون ﻣﻴﺰﻧﻪ ﻋﻄﺮ ﺗﻮ ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﻛﺎﺷﻜﻰ ﻣﻴﺸﺪ ﻧﻔﺴﺎی ﺗﻮرو ﺗﻮ ﺷﻴﺸﻪ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ ﭼﻘﺪ اﻳﻦ دﻳﻮوﻧﻪ ﺷﺐ ﺟﺎی ﺗﻮرو ﺧﺎﻟﻰ ﻛﻨﻪ ﻣﻦ دﻟﻢ ﺗﻨﮕﻪ ﺑﺮات ﻳﻜﻰ ﻳﻪ ﻛﺎری… Read more »