دانلود ورژن گیتار آهنگ امشب تو میایی از رستان (با گیتار) با متن (کامل)

اﻣﺸﺐ ﺗﻮ ﻣﻴﺎﻳﻰ و ﻣﻦ ﺑﻴﺪارم ﻋﺸﻘﻢ
ﻣﻦ ﻗﺪ ﻏﻢ ﻫﺎﻳﻢ ﺗﻮ را دوﺳﺖ دارم ﻋﺸﻘﻢ
از ﺷﻮق دﻳﺪار ﺗﻮ ﻣﻦ ﻣﻴﺒﺎرم ﻋﺸﻘﻢ
از ﻛﻮﭼﻪ ﻫﺎی ﺧﻴﺲ ﺷﻬﺮ ﻋﻄﺮ ﺗﻮ ﭘﻴﺪاﺳﺖ
ﻣﻦ ﻏﺮق ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﺷﺪم ﭼﺸﻤﻰ ﻛﻪ درﻳﺎﺳﺖ
اﻣﺸﺐ ﺗﻮرا ﻳﺒﻴﻨﻢ و اﻳﻦ ﻣﺜﻞ روﻳﺎﺳﺖ
ﺻﺪاﻳﻢ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﺑﺮ دﻟﻢ ﺑﺎران ﻋﺸﻖ اﺳﺖ
ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻰ دل ﻣﻦ ﺗﺎ اﺑﺪ ﻣﻬﻤﺎن ﻋﺸﻖ اﺳﺖ

منبع: دانلود ورژن گیتار آهنگ امشب تو میایی از رستان (با گیتار) با متن (کامل)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.