دانلود ورژن گیتار آهنگ اتفاق از نیواد با متن (کامل)

ﭼﺠﻮری ﻣﻴﺸﻪ ﻳﻪ آدم ﻳﻪ ﺷﺒﻪ ﺗﻮ ﻗﻠﺒﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ
ﺗﻮ ﻣﺜﻪ ﻳﻪ اﺗﻔﺎﻗﻰ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺗﻮرو ﻣﻴﺨﻮام
ﻧﻤﻴﺸﻪ اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻋﺰﻳﺰم ﻛﻪ ﭘﻨﻬﻮﻧﻰ ﺑﻤﻮﻧﻪ
ﻓﺮق داری ﺗﻮ ﻋﺸﻖ اﺑﺪو ی روزه ﻣﻨﻰ ﺷﺐ و روزه ﻣﻨﻰ اﻟﻬﻰ دورت ﺑﮕﺮدم
ﺗﻮ ﻓﺮق داری ﺗﻮ ﻳﻪ ﺗﻴﻜﻪ از ﺟﻮن ﻣﻨﻰ ﻫﻤﻪ ﺟﻮره ﻳﻌﻨﻰ ﺗﺎ آﺧﺮش ﺑﺎﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ

ﻳﻪ ﻣﺮوارﻳﺪی وﺳﻄ ﺻﺪﻓ‌ ﻗﻠﺒﻢ
ﺑﺎﺗﻮ ﻣﻴﺨﻨﺪم وﻟﻰ ﺑﺎ ﺑﻘﻴﻪ ﺳﺮدم
آﺧﻪ ﭼﺸﻤﺎت ﻳﻪ ﺟﻮری ﻗﺸﻨﮕﻪ
ﻣﺜﻪ ﻳﻪ ﻧﻘﺎﺷﻰ رﻧﮕﻮﺑﺮﻧﮕﻪ

ﻓﺮق داری ﺗﻮ ﻋﺸﻖ اﺑﺪو ی روزه ﻣﻨﻰ ﺷﺐ و روزه ﻣﻨﻰ اﻟﻬﻰ دورت ﺑﮕﺮدم
ﺗﻮ ﻓﺮق داری ﺗﻮ ﻳﻪ ﺗﻴﻜﻪ از ﺟﻮن ﻣﻨﻰ ﻫﻤﻪ ﺟﻮره ﻳﻌﻨﻰ ﺗﺎ آﺧﺮش ﺑﺎﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ

منبع: دانلود ورژن گیتار آهنگ اتفاق از نیواد با متن (کامل)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.