دانلود آهنگ یکی نیست بگه آخه دل ساده از امیر ماهان | متن کامل و اصلی

ﻳﻜﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﮕﻪ آﺧﻪ دل ﺳﺎده

اوﻧﻜﻪ ﻣﻴﮕﻔﺖ ﺗﻮرو واﺳﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻴﺨﻮادت ﻣﻴﺮه

ﺣﺎﻟﻢ ﺑﺪه

ﻧﻤﻴﺪوﻧﻰ ﭼﻘﺪ ﭘﺮه دردم

داره ﻣﻴﭽﺮﺧﻪ ﻫﻤﻪ دﻧﻴﺎ دور ﺳﺮم

ﺑﺮس ﺑﻪ دادم ﺑﺮس

ﺑﻴﺎ ﻣﺸﻜﻠﻮ ﺣﻞ ﻛﻦ دوﺑﺎره ﻣﺎل ﻣﻦ ﺷﻮ

ﺑﻴﺎ زودی ﻗﻠﺒﺘﻮ ﭘﻬﻦ ﻛﻦ

اﻳﻦ روزا ﺳﺨﺘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از اوﻧﻜﻪ ﺑﺎور ﻛﻨﻰ ﻣﻦ راﺿﻴﻢ

ﺑﻤﻮﻧﻰ ﺗﻮ ﻣﻴﺨﻮای ﻫﺮﺟﻮری

ﻓﻘﻄ ﻧﺮو

ﺑﻰ ﺗﻮ ﺗﻠﺨﻪ ﺳﻴﺎﻫﻪ ﺑﺮام آﺧﻪ اﻳﻦ ﺷﺒﺎم

ﺑﻰ ﺗﻮ ﺳﺮده ﺑﺮﻓﻪ ﺧﻴﻠﻰ اﺑﺮﻳﻪ اﻳﻦ ﻫﻮا

ﻓﻘﻄ ﻧﺮو

ﺑﻴﺎ ﻣﺸﻜﻠﻮ ﺣﻞ ﻛﻦ دوﺑﺎره ﻣﺎل ﻣﻦ ﺷﻮ

ﺑﻴﺎ زودی ﻗﻠﺒﺘﻮ ﭘﻬﻦ ﻛﻦ

منبع: دانلود آهنگ یکی نیست بگه آخه دل ساده از امیر ماهان | متن کامل و اصلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.