دانلود آهنگ یه روز از گرشا رضایی (یه روز این جاده های دور این ابرای صبور)

برای تماشای کامل متن ترانه، دکمه بالا را لمس کنید.

ﻣﻨﻮ ﺗﻮ اوج رﮔﺒﺎر اﻳﻦ آﺧﺮﻳﻦ ﺑﺎر ﺗﻮ ﺑﻐﻠﺖ ﻧﮕﻬﺪار

ﻳﻪ روز اﻳﻦ ﺟﺎده ﻫﺎی دور اﻳﻦ اﺑﺮای ﺻﺒﻮر ﻣﺎرو ﺗﻮ آﻏﻮش ﻣﻴﮕﻴﺮن

ﺗﻮ اﻳﻦ ﻃﻮﻓﺎن ﺑﻰ اﻣﻮن ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ ﺑﻤﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺲ ﻣﻦ

ﻫﻨﻮز اﺳﻤﺖ ﻣﻴﺎد دﻟﻢ ﻣﻴﻠﺮزه

ﻛﺬوم آراﻣﺸﻰ ﺑﻪ اﻳﻦ رﻫﺎﻳﻰ ﻣﻰ ارزه

ﻫﻨﻮز ﺗﻮ ﻫﺮ ﻏﺮوب ﻣﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ

ﻏﻤﻰ اﻧﮕﺎر ﮔﻠﻮی ﻫﺮدوﺗﺎﻣﻮﻧﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ

ﻳﻪ روز اﻳﻦ ﺟﺎده ﻫﺎی دور اﻳﻦ اﺑﺮای ﺻﺒﻮر ﻣﺎرو ﺗﻮ آﻏﻮش ﻣﻴﮕﻴﺮن

ﻳﻪ روز دﻟﺘﻨﮕﻰ ﻫﺎی ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﻫﺎی ﻣﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻴﮕﻴﺮن

منبع: دانلود آهنگ یه روز از گرشا رضایی (یه روز این جاده های دور این ابرای صبور)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.