دانلود آهنگ یلدا از پویا بیاتی با متن (کامل)

برای تماشای کامل متن ترانه، دکمه بالا را لمس کنید.

ﻋﺸﻖ ﻳﻌﻨﻰ ﺣﺎل دل ﻣﺎ ﻣﺜﻞ اﻳﻦ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻫﺎ آروﻣﻪ

ﻋﺸﻖ ﻳﻌﻨﻰ ﺷﺎدﻳﻤﻮ ﻫﻤﻴﻦ دﻳﮕﻪ ﭼﻰ ﺑﻬﺘﺮ از اﻳﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ

ﻣﺎ ﻣﺜﻞ آﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﻏﺰل ﻣﺜﻞ ﺟﺎل ﺧﻮش ﻳﻪ آﻏﺎزﻳﻢ

ﻣﺎ ﺑﺎ ﻳﻪ ﺳﻴﻨﻰ ﭘﺮ از ﻋﺸﻖ ﺷﺐ ﻳﻠﺪای ﻫﻤﻮ ﻣﻴﺴﺎزﻳﻢ

اﻣﺸﺐ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻣﺎ ﺧﺎﻃﺮه ﻫﺎ دارن

ﺷﻴﺮﻳﻨﻦ ﻣﺜﻞ دوﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﺮخ اﻧﺎرن

ﻣﻴﺨﻮان رو ﻟﺒﺎم ﮔﻞ ﺧﻨﺪه رو ﺑﻜﺎرن

ﺧﻮدﺗﻮ ﺑﺮﺳﻮن ﺑﻪ ﺿﻴﺎﻓﺖ ﻣﻬﺘﺎب ﺧﻮدﺗﻮ ﺑﺮﺳﻮن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮه ﻧﺎب

ﺷﺐ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻫﺎﺳﺖ اﻳﻦ دﻗﻴﻘﻪ رو درﻳﺎب

ﺧﻮدﺗﻮ ﺑﺮﺳﻮن ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ی ﻳﻠﺪا ﺧﻮدﺗﻮ ﺑﺮﺳﻮن ﺑﻪ ﺗﺮاﻧﻪ ی ﻳﻠﺪا

ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻏﺰل ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ی ﻳﻠﺪا

منبع: دانلود آهنگ یلدا از پویا بیاتی با متن (کامل)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.