دانلود آهنگ یاغی از سهراب پاکزاد | متن کامل و اصلی

برای تماشای کامل متن ترانه، دکمه بالا را لمس کنید.

ﺑﻪ ﺗﻮ ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﺑﻰ ﻫﻮا ﺑﻰ ﺧﻮدی

ﻧﻤﻴﺪوﻧﻰ ﭼﻘﺪ ﻣﻦ ﻳﺎﻏﻰ رو داری ﻋﻮض ﻣﻴﻜﻨﻰ

ﻣﻦ دل ﺗﻮ دﻟﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺸﻴﻨﻢ

ﺳﻴﺮ ﻧﻤﻴﺸﻢ ﺗﻮرو ﻫﺮﭼﻰ ﻣﻴﺒﻴﻨﻢ

دﻳﮕﻪ درﺳﺖ ﻧﻤﻴﺸﻢ

اﺻﻠﺎ ﻣﻴﺨﻮاﺑﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﭘﺎﺷﻢ

آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺸﻪ ﭘﻴﺶ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻢ

دﻳﮕﻪ درﺳﺖ ﻧﻤﻴﺸﻢ

ﺷﺒﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻫﺎت ﻧﻤﻴﺨﻨﺪم اﺻﻠﺎ ﺻﺒﺢ ﻧﻤﻴﺸﻪ ﻧﻤﻴﺸﻪ

ﻣﻦ ﺣﺘﻰ ﻓﻜﺮﺷﻢ ﻧﻤﻴﻜﺮدم ﻛﺎرم ﺑﺎﻫﺎت ﺑﻪ اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻜﺸﻪ

 

ﻣﻦ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎری رو ﻛﻪ دﻳﺪم ﺗﻮرو ﻳﺎدم ﻧﻤﻴﺮه

از اون ﺷﺐ دﻳﮕﻪ ﻫﻴﭻ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ رو ﺷﻮﻧﻪ ﻫﺎت ﺧﻮاﺑﻢ ﻧﻤﻴﺮه

ﻣﻦ دل ﺗﻮ دﻟﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺸﻴﻨﻢ

ﺳﻴﺮ ﻧﻤﻴﺸﻢ ﺗﻮرو ﻫﺮﭼﻰ ﻣﻴﺒﻴﻨﻢ

دﻳﮕﻪ درﺳﺖ ﻧﻤﻴﺸﻢ

اﺻﻠﺎ ﻣﻴﺨﻮاﺑﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﭘﺎﺷﻢ

آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺸﻪ ﭘﻴﺶ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻢ

دﻳﮕﻪ درﺳﺖ ﻧﻤﻴﺸﻢ

ﺷﺒﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻫﺎت ﻧﻤﻴﺨﻨﺪم اﺻﻠﺎ ﺻﺒﺢ ﻧﻤﻴﺸﻪ ﻧﻤﻴﺸﻪ

ﻣﻦ ﺣﺘﻰ ﻓﻜﺮﺷﻢ ﻧﻤﻴﻜﺮدم ﻛﺎرم ﺑﺎﻫﺎت ﺑﻪ اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻜﺸﻪ

منبع: دانلود آهنگ یاغی از سهراب پاکزاد | متن کامل و اصلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.