دانلود آهنگ یادم نرفته از هوروش بند (مهدی دارابی) با متن (کامل)

برای تماشای کامل متن ترانه، دکمه بالا را لمس کنید.

ﻫﻨﻮز ﻣﻦ ﻳﺎدم ﻧﺮﻓﺘﻪ ﭼﻦ ﻣﺎﻫﻮ ﭼﻨﺪ وﻗﺘﻪ

دور ﺷﺪی از دﻧﻴﺎم ﺑﺎورﺷﻢ ﺳﺨﺘﻪ

اﻳﻦ ﻋﺸﻖ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﺎدﮔﺎر دﻳﺮوزو اﻟﺎﻧﻪ

ﺷﺎﻳﺪ ﻧﻔﻬﻤﻰ ﺗﻮ ﺗﺎ ﭘﻴﺮی ﺑﺎﻫﻤﻪ

ﻫﻨﻮز ﻗﻠﺒﻢ ﺑﺮات ﻣﻴﺮه ﺷﺒﺎم ﻧﻔﺲ ﮔﻴﺮه

ﭼﺎره ای ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻰ ﺗﻮ اﻳﻦ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻴﺮه

ﺑﺒﻴﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮه ﺑﻰ اﻧﺼﺎف از ﺗﻮ ﻳﻪ آﻫﻦ ﺳﺎﺧﺖ

ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪ ﻋﺸﻘﺖ دورﻳﺖ ازﻣ‌ درد ﺳﺎﺧﺖ

 

ﺟﺎی ﺧﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎ ﻫﻴﺸﻜﻰ ﭘﺮ ﻧﻤﻴﺸﻪ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺗﻮ ﻧﻤﻴﺸﻪ

ﺗﻮ ﻓﺮق داری ﺑﺎ ﻫﺮ ﻛﻰ دورﻣﻪ

ﺗﻮ ﻗﻠﺒﻢ دارﻣﺖ ﻣﻦ ﺗﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻴﺨﻮام اﻣﺎ ﻧﻤﻴﺸﻪ

ﺑﻔﻬﻤﻢ دﻳﮕﻪ از دﺳﺖ دادﻣﺖ

 

ﺗﻮ ﺑﺮام ﻋﺸﻘﻰ ﻧﻪ ﻳﻪ ﻫﻮس

ﻣﮕﻪ ﺣﺴﻢ ﺑﻬﺖ ﻣﻴﺸﻪ ﻋﻮض

ﻟﺎزﻣﻰ واﺳﻢ ﻣﺜﻪ ﻧﻔﺲ

ﺗﻮ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺧﻮاﺑﻰ ﻛﻪ دﻳﺪﻣﺶ

ﺗﺮﺳﻢ از اﻳﻦ ﺑﻮد ازم ﺑﮕﻴﺮﻧﺖ

ﻓﮏ ﻧﻤﻴﻜﺮدم ﺑﺮی ﺗﻬﺶ ﺗﻮ

ﺟﺎی ﺧﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎ ﻫﻴﺸﻜﻰ ﭘﺮ ﻧﻤﻴﺸﻪ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺗﻮ ﻧﻤﻴﺸﻪ

ﺗﻮ ﻓﺮق داری ﺑﺎ ﻫﺮ ﻛﻰ دورﻣﻪ

ﺗﻮ ﻗﻠﺒﻢ دارﻣﺖ ﻣﻦ ﺗﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻴﺨﻮام اﻣﺎ ﻧﻤﻴﺸﻪ

ﺑﻔﻬﻤﻢ دﻳﮕﻪ از دﺳﺖ دادﻣﺖ

منبع: دانلود آهنگ یادم نرفته از هوروش بند (مهدی دارابی) با متن (کامل)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.