دانلود آهنگ گل مریم از مجتبی دربیدی با متن (کامل)

اﮔﻪ ﻣﻮﻫﺎت ﭘﺮ ﭘﻴﭻ و ﺗﺎﺑﻪ
ﻗﻠﺐ ﺗﻮ ﺻﺎﻓﻪ
آﺧﮕﻞ ﻣﺮﻳﻢ وای
ﮔﻞ ﻣﺮﻳﻢ وای
ﻣﺚ ﻣﻦ ﻛﻰ ﺣﻮﺻﻠﻪ داره ﻣﻮﺗﻮ ﺑﺒﺎﻓﻪ
آخ ﮔﻞ ﻣﺮﻳﻢ وای ،ﮕﻞ ﻣﺮﻳﻢ وای
ﺗﻮ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻛﻢ ﺑﺸﻪ ﺳﺎﻳﺖ درد ﺗﻮ ﺑﻪ ﺟﻮﻧﻢ
ﺑﻐﻞ ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻤﻪ ﺑﺮﮔﺮدون ﻣﻨﻮ ﺑﻪ ﺧﻮﻧﻢ
ﮔﻞ ﻣﺮﻳﻢ وای
ﮔﻞ ﻣﺮﻳﻢ وای
ﮔﻞ ﻣﺮﻳﻢ وای
ﻣﻴﺸﻪ ﻋﺸﻘﻢ رو ﺗﻮﺣﺴﺎب ﻛﺮد ﻣﺎه و ﺟﻮاﺑﺶ ﻛﺮد
ﻣﻴﺸﻪ وﻗﺘﻰ زل زدی آروم ﭼﺸﻤﺎﺗﻮ ﻗﺎﺑﺶ ﻛﺮد
ﺗﺎ ﻣﻴﺎی ﺗﻮ از در
دﻟﻢ ﻣﻴﺰﻧﻪ ﭘﺮ ﭘﺮ
ﺑﺸﻪ ﺑﺎزم ﻣﻮﺗﻮ ﻧﻮازش ﻛﺮد
ﮔﻞ ﻣﺮﻳﻢ وای
ﮔﻞ ﻣﺮﻳﻤﻮای

منبع: دانلود آهنگ گل مریم از مجتبی دربیدی با متن (کامل)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.