دانلود آهنگ کجای قلبمو زدی با این همه بدی از رضا صادقی

ﻳﻪ ﺟﺎﻳﻰ ﺗﻮ ﻗﻠﺒﻢ ﻫﻨﻮز ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ دﻳﺪن ﻋﻜﺲ ﺗﻮ درد ﻣﻴﻜﻨﻪ

ﮔﺎﻫﻰ ﺗﻮ زﻧﺪﮔﻰ ﻳﻪ درداﻳﻰ ﻫﺴﺖ آدﻣﻮ ﻳﮏ ﺷﺒﻪ ﺑﺪ ﻣﻴﻜﻨﻪ

از وﻗﺘﻰ رﻓﺘﻰ ﺗﻮ ﺗﻤﻮم آدﻣﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻫﻤﻪ ﺷﺒﻴﻪ ﺗﻮان

ﻛﺴﻰ درﻛﻢ ﻧﻜﺮد ﺷﻬﺮ و آدﻣﺎش اﻧﮕﺎری دﻳﮕﻪ ﻏﺮﻳﺒﻪ ﺷﺪن

ﻛﺠﺎی ﻗﻠﺒﻤﻮ زدی ﺑﺎ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﺪی ﻧﻤﻴﺸﻪ ﻛﻪ ﻧﺒﻴﻨﻤﺖ

ﭘﺎی ﺗﻮ دﻳﻮوﻧﻪ ﺷﺪم ﻛﺎش ﻗﺒﻞ ﻣﺮدﻧﻢ ﻳﻪ ﺑﺎر دﻳﮕﻪ ﺑﺒﻴﻨﻤﺖ

ﺣﺎﻟﻤﻮ ﻫﻴﭽﻜﺴﻰ دﻳﮕﻪ ﻧﻤﻴﻔﻬﻤﻪ اﺻﻠﺎ ﺧﺎﺻﻴﺘﺶ اﻳﻨﻪ ﺑﻰ رﺣﻤﻪ

زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﺑﺎ ﻳﻪ ﻣﺸﺖ ﺧﺎﻃﺮه ﻛﻪ از ﺗﻮ و ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺟﺎﻣﻮﻧﺪه

ﻫﺮﺷﺐ و ﺗﺎ ﺧﻮد ﺻﺒﺢ دﻳﮕﻪ ﻧﻤﻴﺨﻮاﺑﻢ ﺧﻴﻠﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه ﻗﺮﺻﺎی اﻋﺼﺎﺑﻢ

ﻛﺴﻰ ﭼﻪ ﻣﻴﺪوﻧﻪ ﭼﻰ اوﻣﺪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻦ و اﻳﻦ دل دﻳﻮوﻧﻪ

ﻛﺠﺎی ﻗﻠﺒﻤﻮ زدی ﺑﺎ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﺪی ﻧﻤﻴﺸﻪ ﻛﻪ ﻧﺒﻴﻨﻤﺖ

ﭘﺎی ﺗﻮ دﻳﻮوﻧﻪ ﺷﺪم ﻛﺎش ﻗﺒﻞ ﻣﺮدﻧﻢ ﻳﻪ ﺑﺎر دﻳﮕﻪ ﺑﺒﻴﻨﻤﺖ

منبع: دانلود آهنگ کجای قلبمو زدی با این همه بدی از رضا صادقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.