دانلود آهنگ چهاردیواری از محمد محرمی با متن (کامل)

ﺑﺎزم ﻣﻨﻮ ﻳﻪ اﺗﺎق ﺗﺎرﻳﮏ
ﻳﺎدت اﻓﺘﺎدﻣﻮ اﺷﻜﺎم ﻧﻤﻪ ﻧﻤﻪ ﺑﺎرﻳﺪ
ﺑﻬﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻴﺮه دل ﺗﻨﮕﻢ
ﺷﺪه ﻛﺎر ﻫﺮ ﺷﺒﻢ ﻫﻤﺶ ﮔﺮﻳﻪ زاری
ﺗﻮ اﻳﻦ ﭼﺎر دﻳﻮاری ﻣﻨﻤﻮ ﻓﻜﺮ ﺗﻮ
ﺧﻮاﺑﻢ ﻧﻤﻴﺒﺮه ﺣﺘﻰ دم ﺻﺒﺢ
ﭼﻰ آوردی ﺳﺮ ﻣﻨﻪ ﺧﻞ ﻣﻨﻪ ﺧﻞ
ﺧﻨﺪه ﻫﺎﻣﻮ ﻳﺎدم رﻓﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻮ

ﺑﻪ وﻟﻠﻪ دﻟﻢ ﺗﻨﮕﻪ ﻳﻪ ﻓﻜﺮی ﺑﻜﻦ ﺑﻪ ﺣﺎل دﻟﻢ
اﻳﻦ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﺳﻤﻪ ﺑﺮام ﻧﺰار اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮم
ﺑﻰ اﻧﺼﺎﻓﻰ ﻧﻜﻦ ﺑﺰار ﭘﺎ رو ﻏﺮورت ﻳﻪ دﻓﻌﻪ
ﻫﻤﻴﻦ اﻟﺎن ﺑﻴﺎ ﭘﻴﺶ ﺧﻮدم دﻳﮕﻪ وﻗﺘﻮ ﻧﻜﻦ ﺗﻠﻔﺶ

ﭼﺸﻢ ﺑﺪ ﻧﺒﻮد از ﻣﺎ ﺑﻪ دور
دﻟﺎﻣﻮﻧﻮ زدن ﻳﻪ ﺟﻮر
ﻫﻤﻮﻧﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻴﺨﻮاﺳﺘﻦ ﻫﻰ
آرزوی داﺷﺘﻨﻪ ﺗﻮرو ﺑﺒﺮﻣﺶ ﺑﻪ ﮔﻮر
ﭼﻴﺎ ﺳﺮ ﻣﻦ اوﻣﺪ ﺑﻌﺪ ﺗﻮ
ﺑﺴﻤﻪ ﻫﺮ ﭼﻰ ﺧﻮردم ﻏﻤﺘﻮ

ﺑﻪ وﻟﻠﻪ دﻟﻢ ﺗﻨﮕﻪ ﻳﻪ ﻓﻜﺮی ﺑﻜﻦ ﺑﻪ ﺣﺎل دﻟﻢ
اﻳﻦ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﺳﻤﻪ ﺑﺮام ﻧﺰار اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮم
ﺑﻰ اﻧﺼﺎﻓﻰ ﻧﻜﻦ ﺑﺰار ﭘﺎ رو ﻏﺮورت ﻳﻪ دﻓﻌﻪ
ﻫﻤﻴﻦ اﻟﺎن ﺑﻴﺎ ﭘﻴﺶ ﺧﻮدم دﻳﮕﻪ وﻗﺘﻮ ﻧﻜﻦ ﺗﻠﻔﺶ
رﻓﺘﻰ دورﻳﺖ ﻣﻨﻮ ﻫﻰ ﻛﺸﺖ
ﺗﻮ اﻳﻦ دﻧﻴﺎ دﻟﺨﻮش ﺑﻮدم ﺑﻪ ﺗﻮ

منبع: دانلود آهنگ چهاردیواری از محمد محرمی با متن (کامل)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.