دانلود آهنگ چشم نظر از مهدی یغمایی (چشم نظر از دورو برت تا به ابد دور) MP3

دو ﭼﺸﻢ آﻫﻮ ﺑﻪ روی ﻣﺎﻫﺖ اﻣﺎن ﺑﺮﻳﺪه آن ﻃﺮز ﻧﮕﺎﻫﺖ

ﺗﻮ ﺻﺒﺮ و ﻗﺮار ﻣﻨﻰ ﺟﺎن و ﺟﻬﺎن ﻣﻨﻰ ﺣﺒﺲ اﺑﺪ ﺷﺪم در ﻋﺸﻘﺖ ﻳﺎر

ﭼﺸﻢ ﻧﻈﺮ از دورو ﺑﺮت ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ دور

ای دﻟﺒﺮ ﻣﻐﺮور ﻧﻤﺎن از دل ﻣﻦ دور

ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﻈﺮی ﻛﻦ ﻛﻪ ﺑﺘﺎﺑﺪ ﺑﻪ دﻟﻢ ﻧﻮر

ای دﻟﺒﺮ ﻣﻐﺮور ﻧﻤﺎن از دل ﻣﻦ دور

ﺑﺎ ﻣﻴﻞ ﺧﻮدم در ﺑﻨﺪ ﺗﻮام دﻳﻮاﻧﻪ و ﺳﺮ ﺳﭙﺮده ی ﻋﺸﻖ ﺗﻮام

ﻧﺒﺾ و ﺿﺮﺑﺎن ﻣﻨﻰ ﻧﻴﻤﻪ ی ﺟﺎن ﻣﻨﻰ ﻧﺸﻮی ﻓﺎش ﻛﻪ ﺗﻮ راز ﻧﺨﻮاﻧﺪه ﻣﻨﻰ

ﭼﺸﻢ ﻧﻈﺮ از دورو ﺑﺮت ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ دور

ای دﻟﺒﺮ ﻣﻐﺮور ﻧﻤﺎن از دل ﻣﻦ دور

ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﻈﺮی ﻛﻦ ﻛﻪ ﺑﺘﺎﺑﺪ ﺑﻪ دﻟﻢ ﻧﻮر

ای دﻟﺒﺮ ﻣﻐﺮور ﻧﻤﺎن از دل ﻣﻦ دور

منبع: دانلود آهنگ چشم نظر از مهدی یغمایی (چشم نظر از دورو برت تا به ابد دور) MP3

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.