دانلود آهنگ هوای غلیظ از محمد زند وکیلی (غمت غلیظ تر است از این هوای غلیظ) MP3

ﻏﻤﺖ ﻏﻠﻴﻆ ﺗﺮ اﺳﺖ از اﻳﻦ ﻫﻮای ﻋﻠﻴﻆ ﻛﻪ دود ﺳﻴﮕﺎرﺳﺖ ﻫﻮای ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ

درون ﺳﻴﻨﻪ ی ﻣﻦ ﻏﻤﺖ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻧﺸﺴﺖ دﻟﻢ ﻣﮕﺮ ﭼﻪ ﺷﻜﺴﺖ ﻓﺪای ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ

ﻣﮕﺮ ﻧﻤﻴﺸﻨﻮی ﺗﻮ ﮔﻮش ﻛﻦ ﺑﻪ ﺳﻜﻮت ﺑﻪ اوج اﻧﺪوه و ﺻﺪای ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ

ﻣﺮا ﺳﻜﻮت زﻳﺎد دﻫﺎن دﻫﺎن ﻛﺸﺘﻪ ﺳﺖ ﻣﺮا زﻣﺎن ﻛﺸﺘﻪ ﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺎی ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ

ﺑﺮای ﻣﺮگ ﺑﮕﻮ ﭼﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻫﻤﻪ ﻛﺎرت ﻫﺴﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ

ﺑﮕﻴﺮ ﺟﺎن ﻣﻦ و ﻫﻢ اﻣﺎن ﻣﺮا ﻫﻤﻴﺸﻪ رﺣﻢ ﻧﻜﻦ ﺧﺪای ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ

منبع: دانلود آهنگ هوای غلیظ از محمد زند وکیلی (غمت غلیظ تر است از این هوای غلیظ) MP3

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.