دانلود آهنگ هزار ۱۰۰۰ از عرشیاس (دورم هزار نفر باشه) با متن (کامل)

برای تماشای کامل متن ترانه، دکمه بالا را لمس کنید.

ﻛﻠﻰ آدم ﻗﺒﻞ ﺗﻮ دﻳﺪه ﭼﺸﺎم وﻟﻰ ﭘﻴﺪا ﻧﺸﺪ ﺑﻮﺳﻴﺪﻧﻰ ﺗﺮ از ﭼﺸﺎت

دوﺳﺖ دارم ﺷﺎﻳﺪ ﻳﻪ ﺣﺮف ﺳﺎده ﺳﺖ وﻟﻰ آخ ﺑﺎ ﺻﺪات

ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻫﻴﺸﻜﻴﻮ ﻧﺪارم ﺟﺰ ﺗﻮرو ﻛﻨﺎرم ﻛﺎﻓﻴﻪ ﺑﺎﺷﻰ ﻫﻤﻴﻦ

ﻫﺮﻣﻮﻗع از ﻫﻤﻪ ﭘﺮﻣﻮ ﻋﺼﺒﻰ ﺧﻠﻤﻮ آب رو آﺗﻴﺸﻤﻰ

دورم ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﭼﺸﺎم ﻣﻴﺎﻳﻰ ﻓﻘﻄ

ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺘﻢ ﻣﺜﻞ ﺧﻮدم اﻳﻨﻪ ﺧﻮﺷﻢ ﻣﻴﺎد ازت

ﻣﻴﺨﻮام از ﻛﻞ اﻳﻦ دﻧﻴﺎ ﻓﻘﻄ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮدﻧﻮ

ﺑﺒﻴﻦ ﻳﻪ ﭘﻴﺎم ﺳﺎدﺗﻢ ﻣﻴﺴﺎزه روزﻣﻮ

ﻓﻘﻄ دﻳﺪن ﺗﻮه ﻣﻴﻜﻨﻪ ﺗﺎزه روﺣﻤﻮ

ﻣﻦ ﺣﺘﻰ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺪ ﺑﺎﺷﻤﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺧﻮﺑﻤﻮ

ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻫﻴﺸﻜﻴﻮ ﻧﺪارم ﺟﺰ ﺗﻮ ﻛﻨﺎرم ﻛﺎﻓﻴﻪ ﺑﺎﺷﻰ ﻫﻤﻴﻦ

ﻫﺮﻣﻮﻗع از ﻫﻤﻪ ﭘﺮﻣﻮ ﻋﺼﺒﻰ ﺧﻠﻤﻮ آب رو آﺗﻴﺸﻤﻰ

دورم ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﭼﺸﺎم ﻣﻴﺎﻳﻰ ﻓﻘﻄ

ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺘﻢ ﻣﺜﻞ ﺧﻮدم اﻳﻨﻪ ﺧﻮﺷﻢ ﻣﻴﺎد ازت

منبع: دانلود آهنگ هزار ۱۰۰۰ از عرشیاس (دورم هزار نفر باشه) با متن (کامل)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.