دانلود آهنگ نیاز از شایان جهانشاهی با متن (کامل)

ﺑﺮای ﻣﻦ ﻏﻤﺎی ﺗﻮ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺗﻤﺎم ﻣﻦ

ﺻﺪای ﺗﻮ ﺟﻮاب ﻣﻦ ﻧﺒﻮد ﺗﻮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻦ

ﻛﻨﺎرﺗﻢ ﺑﺒﺎره ﺳﻨﮓ ﺗﻮ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﻦ

ﻳﻪ ﺟﺎی اﻣﻦ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﻴﻦ دﺳﺘﺎی ﻣﻦ

ﻗﺸﻨﮓ ﺧﻴﺎﻟﺘﻢ ﻳﻪ ﺟﻮری ﻏﺮﻗﺖ ﺷﺪم ﻛﻪ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻴﺸﻰ ﻧﻴﺎز ﻣﻦ

ﻧﻪ دﻳﮕﻪ ﻣﻦ ﺑﻴﺨﻴﺎﻟﺘﻢ ﻧﻪ ﺗﻮ ﻣﻴﺸﻰ ﺑﻴﺨﻴﺎل ﻣﻦ

ﺑﺎﺷﻰ ﭘﻴﺸﻢ دﻳﮕﻪ ﻗﻠﺒﻢ ﻣﻴﮕﻪ ﻧﻤﻴﺎره ﻛﻢ

ﻗﺮﻣﺰﻳﻪ رو ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎت رﻧﮓ دﻟﻢ رﻧﮓ ﻋﺸﻘﻪ

ﺷﻮﻧﻪ ی ﺗﻮ ﻧﻘﻄﻪ ی ﻣﺮزﻳﻪ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺘﻪ

ﻣﻴﺪوﻧﻰ ﻗﻠﺒﻢ ﻓﻘﻄ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﺧﻮدﺗﻪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰﻧﻪ

ﻳﺬرم از اﻳﻦ ﺣﺴﻰ ﻛﻪ دارم ﺑﻬﺖ ﻛﻢ ﻧﻤﻴﺸﻪ

ﻣﻦ اﺻﻠﺎ ﻓﻜﺮﺷﻢ ﻧﻤﻴﻜﺮدم ﺗﺎ دﻳﺪﻣﺖ ﻳﻬﻮ دﻟﻢ رﻓﺖ

ﻗﺸﻨﮓ ﺧﻴﺎﻟﺘﻢ ﻳﻪ ﺟﻮری ﻏﺮﻗﺖ ﺷﺪم ﻛﻪ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻴﺸﻰ ﻧﻴﺎز ﻣﻦ

ﻧﻪ دﻳﮕﻪ ﻣﻦ ﺑﻴﺨﻴﺎﻟﺘﻢ ﻧﻪ ﺗﻮ ﻣﻴﺸﻰ ﺑﻴﺨﻴﺎل ﻣﻦ

ﺑﺎﺷﻰ ﭘﻴﺸﻢ دﻳﮕﻪ ﻗﻠﺒﻢ ﻣﻴﮕﻪ ﻧﻤﻴﺎره ﻛﻢ

منبع: دانلود آهنگ نیاز از شایان جهانشاهی با متن (کامل)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.