دانلود آهنگ من باید میرفتم از محسن چاوشی | متن کامل و اصلی

ﻣﺜﻞ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ ﻧﺒﻮد ﻣﺜﻞ آﺳﻤﻮن ﻧﺒﻮد
اوﻧﻜﻪ دﻳﻮوﻧﻢ ﻛﺮد ﻟﺎﻳﻖ ﺟﻨﻮن ﻧﺒﻮد
ﻫﻤﻪ ﭼﻰ دروغ ﺑﻮد ﻫﻤﻪ ﭼﻰ ﻧﻘﺎب ﺑﻮد
ﺑﺨﺖ ﺧﻮش ﺧﻴﺎل ﻣﻦ ﺧﻮاب ﺧﻮاب ﺧﻮاب ﺑﻮد
ﻣﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻴﺮﻓﺘﻢ ﺑﺎ ﻗﻄﺎری ﻛﻪ ﺑﺮام
آﺧﺮﻳﻦ ﮔﻠﻮﻟﻪ ی آﺧﺮﻳﻦ ﺧﺸﺎب ﺑﻮد
ﻣﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻴﺮﻓﺘﻢ زود زود زود زود
ﻳﻜﻰ ﺗﻮ ﺧﺎﻃﺮه ﻫﺎ ﺿﻌﻒ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﻮد
ﻧﻤﻴﺪوﻧﻢ ﻗﻠﺒﻢ واﺳﻪ ﭼﻰ ول ﻛﻦ ﻧﻴﺴﺖ
ﻣﻦ ﺗﻤﻮﻣﺶ ﻛﺮدم زﻧﺪﮔﻰ ول ﻛﻦ ﻧﻴﺴﺖ
ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺎل ﺧﺮاب ﺑﺎ دل واﻣﻮﻧﺪه
از ﻫﻤﻪ ﺑﺮﻳﺪه و از ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻣﻮﻧﺪه
ﻣﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻴﺮﻓﺘﻢ ﺑﺎ ﻗﻄﺎری ﻛﻪ ﺑﺮام
آﺧﺮﻳﻦ ﮔﻠﻮﻟﻪ ی آﺧﺮﻳﻦ ﺧﺸﺎب ﺑﻮد
ﻣﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻴﺮﻓﺘﻢ زود زود زود زود
ﻳﻜﻰ ﺗﻮ ﺧﺎﻃﺮه ﻫﺎ ﺿﻌﻒ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﻮد

منبع: دانلود آهنگ من باید میرفتم از محسن چاوشی | متن کامل و اصلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.