دانلود آهنگ ممنونم از سامان جلیلی (من ممنونم که بخاطر اون باهام بهم زدی) MP3

ﻣﻴﺪوﻧﻢ اﻟﺎن ﺧﻮﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻴﺪوﻧﻢ ﻣﻴﺨﻮادت
ﺑﺎﺷﻪ ﺧﻮش ﺑﺤﺎﻟﺖ
ﻣﻴﺪوﻧﻢ ﻫﺮ ﻛﻰ ﺟﺎی ﻣﻦ ﺑﻴﺎد ﻧﻤﻰ ﻣﻮﻧﻪ زﻳﺎد
ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻧﻤﻴﺎﻣﺮد
اوﻧﻴﻜﻪ ﺑﻮدم دﻳﮕﻪ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﺎل ﻛﻰ ﺑﻮدم
درد
ﻳﻌﻨﻰ ﮔﺬﺷﺘﻦ دﻳﮕﻪ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ دور ﻛﻰ ﮔﺸﺘﻢ
ﻣﻦ ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ ﻛﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ اون ﺑﺎﻫﺎم ﺑﻬﻢ زدی
ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ ﻛﻪ ﺗﻮ رﻓﺘﻰ ﻓﻘﻄ ﺣﺎﻟﻤﻮ ﺑﻬﻢ زدی
ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ ﻛﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻰ ﻣﻨﻮ ﻛﻪ زﻳﺎدﻳﻢ ﺑﺮات
ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ
ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ ﻛﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ اون ﺑﺎﻫﺎم ﺑﻬﻢ زدی
ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ ﻛﻪ ﺗﻮ رﻓﺘﻰ ﻓﻘﻄ ﺣﺎﻟﻤﻮ ﺑﻬﻢ زدی
ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ ﻛﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻰ ﻣﻨﻮ ﻛﻪ زﻳﺎدﻳﻢ ﺑﺮات
ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ
ﻣﻴﺪوﻧﻢ اﻟﺎن ﺧﻮﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ
ﻣﻴﺪوﻧﻢ ﻣﻴﺨﻮادت ﺑﺎﺷﻪ ﺧﻮش ﺑﺤﺎﻟﺖ
ﻣﻴﺪوﻧﻢ ﻫﺮ ﻛﻰ ﺟﺎی ﻣﻦ ﺑﻴﺎد
ﻧﻤﻴﻤﻮﻧﻪ زﻳﺎد ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﻤﻴﺎد
ﻣﻦ ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ ﻛﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ اون ﺑﺎﻫﺎم ﺑﻬﻢ زدی
ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ ﻛﻪ ﺗﻮ رﻓﺘﻰ ﻓﻘﻄ ﺣﺎﻟﻤﻮ ﺑﻬﻢ زدی
ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ ﻛﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻰ ﻣﻨﻮ ﻛﻪ زﻳﺎدﻳﻢ ﺑﺮات
ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ
ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ ﻛﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ اون ﺑﺎﻫﺎم ﺑﻬﻢ زدی
ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ ﻛﻪ ﺗﻮ رﻓﺘﻰ ﻓﻘﻄ ﺣﺎﻟﻤﻮ ﺑﻬﻢ زدی
ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ ﻛﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻰ ﻣﻨﻮ ﻛﻪ زﻳﺎدﻳﻢ ﺑﺮات
ﻣﻤﻨﻮﻧﻢد

منبع: دانلود آهنگ ممنونم از سامان جلیلی (من ممنونم که بخاطر اون باهام بهم زدی) MP3

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.