دانلود آهنگ مثلا از مجید خراطها با متن (کامل)

برای تماشای کامل متن ترانه، دکمه بالا را لمس کنید.

ﻣﺜﻠﺎ ﻣﺎ ﻟﺐ ﺳﺎﺣﻞ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻮﺧﻴﺎت ﻣﻴﺨﻨﺪم

ﺗﻮ ﻣﻴﺨﻨﺪی و ﻣﻦ از ﭘﺸﺖ ﻣﺜﻠﺎ ﻣﻮﺗﻮ ﻣﻴﺒﻨﺪم

ﻣﺜﻠﺎ ﺗﻮ ﻛﻨﺎر ﻣﻦ ﻧﮕﺎه ﻣﻴﻜﻨﻰ درﻳﺎرو

ﻣﺜﻠﺎ ﻳﻪ ﺟﺎﻳﻰ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻧﻤﻴﺒﻴﻨﻪ ﻛﺴﻰ ﻣﺎرو

ﭘﺎک ﻛﻨﻢ ﻣﺜﻠﺎ ﮔﺎﻫﻰ از رو ﭘﺎی ﺗﻮ ﺷﻦ ﻫﺎرو

درﻳﺎ ﺑﺪون ﺗﻮ ﻧﺮﻓﺘﻢ اﻣﺴﺎﻟﻢ

ﻋﻜﺴﺎﺗﻮ دﻳﺪﻣﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﺣﺎﻟﻢ

ﮔﻔﺘﻰ ﺑﺪون ﻣﻦ ﻧﻤﻴﺮی ﺟﺎﻳﻰ

ﻋﻜﺴﺎت ﻧﺸﻮن ﻣﻴﺪاد ﻛﻨﺎر درﻳﺎﻳﻰ

ﻳﻪ ﺑﺎر دﻳﮕﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺒﻴﻨﻢ رو ﺳﺎﺣﻞ اﺳﻤﻤﻮ ﺗﻮ داری ﻣﻴﻨﻮﻳﺴﻰ

ﺑﮕﻢ ﻋﺰﻳﺰم ﺑﺴﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮ اﻟﺎﻧﻪ ﺳﺮﻣﺎ ﺑﺨﻮری زﻳﺎدی ﺧﻴﺴﻰ

ﻳﻪ ﺑﺎر دﻳﮕﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺒﻴﻨﻢ ﻧﮕﺎه ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﻗﺪﻳﻤﺎ ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﻪ

ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺨﻨﺪﻳﻢ ﻛﻨﺎر ﺳﺎﺣﻞ ﺷﻤع روﺷﻦ ﻛﻨﻰ ﺑﺮام رو ﻣﻴﺰ ﺧﻮﻧﻪ

درﻳﺎ ﺑﺪون ﺗﻮ ﻧﺮﻓﺘﻢ اﻣﺴﺎﻟﻢ

ﻋﻜﺴﺎﺗﻮ دﻳﺪﻣﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﺣﺎﻟﻢ

ﮔﻔﺘﻰ ﺑﺪون ﻣﻦ ﻧﻤﻴﺮی ﺟﺎﻳﻰ

ﻋﻜﺴﺎت ﻧﺸﻮن ﻣﻴﺪاد ﻛﻨﺎر درﻳﺎﻳﻰ

منبع: دانلود آهنگ مثلا از مجید خراطها با متن (کامل)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.