دانلود آهنگ قیدمو بزن از رامین بی باک (اصلی + ورژن آکوستیک) (کامل)

برای تماشای کامل متن ترانه، دکمه بالا را لمس کنید.

ﺗﻮ ﻣﻴﮕﻰ ﺑﺎ ﻣﻨﻰ وﻟﻰ ﻣﻴﺪوﻧﻢ دﻳﮕﻪ ﺗﻮ دوﺳﻢ ﻧﺪاری
ﻣﻴﺪوﻧﻢ ﻣﻨﻮ ﺑﺮدی از ﻳﺎدت داری ﺗﻮ ﻋﺸﻖ ﻛﻢ ﻣﻴﺎری

ﻣﻴﺪوﻧﻢ دﻳﮕﻪ ﻧﻤﻴﺨﻮای ﺑﺎﻫﺎت ﺑﻤﻮﻧﻢ ﻣﻴﺪوﻧﻢ دوﺳﻢ ﻧﺪاری
ﺑﺮو ﭘﻴﺶ اوﻧﻰ ﻛﻪ واﺳﺶ ﻣﻴﻤﻴﺮی ﺑﻪ ﭘﺎش ﻣﻴﺸﻴﻨﻰ ﺑﻴﻘﺮاری
ﺑﻴﻘﺮاری

ﻳﺎدﺗﻪ ﺑﻬﺖ ﻣﻴﮕﻔﺘﻢ ﻛﻪ ﺣﺮﻓﺎی ﺗﻮ ﺑﻬﻮﻧﻪ س
ﺗﻘﺼﻴﺮ ِﺘﻮ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﻴﺪوﻧﻢ ﺗﻘﺼﻴﺮ اﻳﻦ زﻣﻮﻧﻪ س
ﺣﺎﻟﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﻰ ﺗﻤﻮﻣﻪ ﺣﺮﻓﻰ وﺳﻄ ﻧﻤﻮﻧﻪ
دﻳﮕﻪ ﻧﻤﻴﺨﻮام ﺑﺒﻴﻨﻤﺖ ﻫﺮ ﭼﻰ ﻣﻴﮕﻰ ﻫﻤﻮﻧﻪ

ﻣﻴﺪوﻧﻢ دﻳﮕﻪ ﻣﻨﻮ ﻧﻤﻴﺨﻮای
ﻧﻤﻴﺨﻮای
ﻧﻤﻴﺨﻮای
ﻧﻤﻴﺨﻮای

منبع: دانلود آهنگ قیدمو بزن از رامین بی باک (اصلی + ورژن آکوستیک) (کامل)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.