دانلود آهنگ فریاد (ﻫﺮﭼﻰ ﻓﺮﻳﺎد زدم درداﻣﻮ) از گرشا رضایی با متن (کامل)

ﻫﺮﭼﻰ ﻓﺮﻳﺎد زدم درداﻣﻮ

اﻣﺎ ﺣﺮﻓﺎی ﻣﻨﻮ ﻧﺸﻨﻴﺪن

آﺧﺮش ﺳﻜﻮت ﻛﺮدم ﺷﺎﻳﺪ

ﻣﻌﻨﻰ ﺳﻜﻮﺗﻤﻮ ﻓﻬﻤﻴﺪن

وﻗﺘﻰ ﻛﻪ دﻟﻢ ﮔﺮﻓﺖ از آدﻣﺎ ﻣﺮﺣﻤﻰ ﺑﺮای درد ﻣﻦ ﻧﺒﻮد

دﺳﺘﺎی ﻫﻴﺸﻜﻰ ﭘﻨﺎﻫﻢ ﻧﺸﺪ و ﺷﻌﻠﻪ واﺳﻪ دل ﺳﺮد ﻣﻦ ﻧﺒﻮد

وﻗﺘﻰ ﺿﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﺳﺨﺖ روزﮔﺎر

رو ﺗﻨﻢ ﻣﺜﻞ ﻳﮏ زﺧﻢ ﻛﺎرﻳﻪ

واﺳﻢ از ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻧﮕﻮ

ﺗﺎزه ﻓﻬﻤﻴﺪم ﻫﻤﺶ ﻳﻪ ﺑﺎزﻳﻪ

ﻫﻤﻪ روزای ﺑﺪ دﻧﻴﺎﻣﻮ

ﻟﺤﻈﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺧﻮدم ﻣﺪﻳﻮﻧﻢ

ﺳﻮﺧﺘﻢ ﺳﻜﻮت ﻛﺮدم ﺑﺎزم

آﺧﺮ ﺳﺎدﮔﻴﻪ ﻣﻴﺪوﻧﻢ

وﻗﺘﻰ ﻛﻪ دﻟﻢ ﮔﺮﻓﺖ از آدﻣﺎ ﻣﺮﺣﻤﻰ ﺑﺮای درد ﻣﻦ ﻧﺒﻮد

دﺳﺘﺎی ﻫﻴﺸﻜﻰ ﭘﻨﺎﻫﻢ ﻧﺸﺪ و ﺷﻌﻠﻪ واﺳﻪ دل ﺳﺮد ﻣﻦ ﻧﺒﻮد

وﻗﺘﻰ ﺿﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﺳﺨﺖ روزﮔﺎر

رو ﺗﻨﻢ ﻣﺜﻞ ﻳﮏ زﺧﻢ ﻛﺎرﻳﻪ

واﺳﻢ از ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻧﮕﻮ

ﺗﺎزه ﻓﻬﻤﻴﺪم ﻫﻤﺶ ﻳﻪ ﺑﺎزﻳﻪ

منبع: دانلود آهنگ فریاد (ﻫﺮﭼﻰ ﻓﺮﻳﺎد زدم درداﻣﻮ) از گرشا رضایی با متن (کامل)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.