دانلود آهنگ عشق است از علی عبدالمالکی با متن (کامل)

برای تماشای کامل متن ترانه، دکمه بالا را لمس کنید.

ﺣﺎل دل ﺗﻤﻮم ﻋﺎﺷﻘﺎرو ﻋﺸﻖ اﺳﺖ

رﻓﻴﻖ ﻣﻦ ﭘﻴﺶ ﺗﻮ اﻳﻦ ﺷﺒﺎرو ﻋﺸﻖ اﺳﺖ

ﻣﺎ ﻛﻪ ﻏﻴﺮ ﻫﻤﺪﻳﮕﻪ ﻛﺴﻴﻮ ﻧﺪارﻳﻢ

ﺧﺪاﻳﻰ ﻛﻪ داره ﻫﻮای ﻣﺎرو ﻋﺸﻖ اﺳﺖ

دﻣﺶ ﮔﺮم ﻫﺮﻛﻰ ﻣﻮﻧﺪه ﭘﺎی ﻋﺸﻘﺶ

دﻣﺶ ﮔﺮم ﻫﺮﻛﻰ ﺳﻴﺮه دل و ﭼﺸﻤﺶ

دﻣﺶ ﮔﺮم ﻫﺮﻛﻰ ﻗﻠﺒﺶ ﻏﺼﻪ داره

وﻟﻰ واﺳﻪ رﻓﻴﻖ ﻛﻢ ﻧﻤﻴﺬاره

ﺗﻮ اﻳﻦ دو روز دﻧﻴﺎ دﻟﻮ ﺑﺰن ﺑﻪ درﻳﺎ

ﻣﻴﺨﻮام ﻳﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﺸﻴﻨﻢ ﺧﻨﺪه ﻫﺎﺗﻮ ﺑﺒﻴﻨﻢ

ﺳﻠﺎﻣﺘﻰ ﭼﺸﻤﺎت ﻛﻪ ﻳﻪ دﻧﻴﺎ ﻣﻰ ارزه

ﺗﺎ وﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ رﻓﻴﻖ دﻟﺖ ﻧﻠﺮزه

دﻣﺶ ﮔﺮم ﻫﺮﻛﻰ ﻣﻮﻧﺪه ﭘﺎی ﻋﺸﻘﺶ

دﻣﺶ ﮔﺮم ﻫﺮﻛﻰ ﺳﻴﺮه دل و ﭼﺸﻤﺶ

دﻣﺶ ﮔﺮم ﻫﺮﻛﻰ ﻗﻠﺒﺶ ﻏﺼﻪ داره

وﻟﻰ واﺳﻪ رﻓﻴﻖ ﻛﻢ ﻧﻤﻴﺬاره

منبع: دانلود آهنگ عشق است از علی عبدالمالکی با متن (کامل)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.