دانلود آهنگ شیرین از آروین صمیمی (شیرین تر از جونم چقد من پیشت آرومم)

ﻳﻪ روز اوﻣﺪی ﺷﺪی ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺘﻢ اﻟﺎن

ﺗﻮ ﻗﺸﻨﮕﻪ زﻧﮕﺎی ﺑﺪ ﻣﻮﻗﻌﺘﻢ ﺑﺮام

دوﺳﺖ دارﻣﺎی ﺗﻮ واﻗﻌﻴﻦ ﻣﻴﺨﻮام ﺑﺪوﻧﻦ ﻫﻤﻪ ﭘﺎی ﻛﻴﻢ

ﻧﻪ ﺑﮕﻮ ﺑﻬﻢ ﻧﻪ ﺑﺬار ﺑﺮﺳﻪ اﺻﻠﺎ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻫﻤﻪ

ﺗﻮ ﻫﻢ ﺑﮕﻮ ﻳﻜﻴﻮ دارم ﻛﻪ ﺟﻮن ﻣﻨﻪ

ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺗﺮ از ﺟﻮﻧﻢ ﭼﻘﺪ ﻣﻦ ﭘﻴﺸﺖ آروﻣﻢ

ﺑﺰن آﺗﻴﺸﺘﻮ ﺑﻪ ﻗﻠﺒﻢ ﺧﺐ ﺑﺎ ﺑﻮدﻧﺖ دﻟﮕﺮﻣﻢ ﻛﻦ ﻳﻜﻢ

ﭼﻘﺪ ﺑﻰ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺳﺖ ﻋﺸﻘﺖ ﭼﻘﺪ ﻧﺎﺑﻪ

ﻣﻴﺨﻮام ﻧﮕﺎﻫﺖ ﻣﺎل ﺧﻮدم ﺑﺎﺷﻪ

ﻳﻪ وﻗﺘﺎﻳﻰ دور ﻣﻴﺸﻰ ازم دﻟﺘﻨﮕﻢ ﻫﻤﺶ

ﭼﻘﺪ دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﺖ ﻣﻴﺘﻮﻧﻪ ﻗﺸﻨﮓ ﺑﺎﺷﻪ

ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺗﺮ از ﺟﻮﻧﻢ ﭼﻘﺪ ﻣﻦ ﭘﻴﺸﺖ آروﻣﻢ

ﺑﺰن آﺗﻴﺸﺘﻮ ﺑﻪ ﻗﻠﺒﻢ ﺧﺐ ﺑﺎ ﺑﻮدﻧﺖ دﻟﮕﺮﻣﻢ ﻛﻦ ﻳﻜﻢ

منبع: دانلود آهنگ شیرین از آروین صمیمی (شیرین تر از جونم چقد من پیشت آرومم)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.