دانلود آهنگ شدی عشقم میگی عمرا به دلت وا بدم از میثم ابراهیمی با متن (کامل)

برای تماشای کامل متن ترانه، دکمه بالا را لمس کنید.

ﺷﺪی ﻋﺸﻘﻢ ﻣﻴﮕﻰ ﻋﻤﺮا ﺑﻪ دﻟﺖ وا ﺑﺪم

ﻣﻴﮕﻰ ﻣﻮﻧﺪه ﺗﻮی ﻗﻠﺒﻢ ﻛﻪ ﺗﻮرو راه ﺑﺪم

د ﺑﮕﻮ اﺻﻠﺎ دﻟﺘﻮ ﺑﺪه دﺳﺘﻢ ﻛﻪ روی ﺗﻮ ﺟﻤﻌﻪ اﺻﻠﺎ اﻳﻦ دل ﺣﻮاس ﭘﺮت

ﺑﻪ ﻛﺴﻰ ﺟﺎﺗﻮ ﻧﻤﻴﺪم وا ﻛﻦ اﺧﻤﺎﺗﻮ ﭼﺮا ﻣﻴﺪزدی ﭼﺸﻤﺎﺗﻮ

ﻧﺬار اﻧﻘﺪه ﺑﺮام ﺷﺮط

ﻧﻴﻮﻣﺪ ﻧﻴﻮﻣﺪ دل ﺗﻮ راه ﻧﻴﻮﻣﺪ

ﺑﺲ ﻛﻪ اون ﭼﺸﺎت ﻗﺸﻨﮕﻪ ﺻﺒﺮ ﻗﻠﺒﻢ ﺳﺮ اوﻣﺪ

اﺻﻠﺎ ﺑﺮق داره ﻓﺮق داره اون ﭼﺸﻤﺎی رﻧﮕﻴﺖ ﺗﻮ دﻟﺖ ﺣﺎﻟﺎ اﮔﻪ ﻓﻬﻤﻴﺪ

ﺗﻬﺶ ﻣﻴﻔﻬﻰ ﻗﻠﺒﻢ ﺑﻪ ﺳﺎز ﺗﻮ داﺷﺖ ﻣﻴﺮﻗﺼﻴﺪ ﻛﺎش ﻳﻜﻢ ﻣﻴﻔﻬﻤﻴﺪ

د ﺑﮕﻮ اﺻﻠﺎ دﻟﺘﻮ ﺑﺪه دﺳﺘﻢ ﻛﻪ روی ﺗﻮ ﺟﻤﻌﻪ اﺻﻠﺎ اﻳﻦ دل ﺣﻮاس ﭘﺮت

ﺑﻪ ﻛﺴﻰ ﺟﺎﺗﻮ ﻧﻤﻴﺪم وا ﻛﻦ اﺧﻤﺎﺗﻮ ﭼﺮا ﻣﻴﺪزدی ﭼﺸﻤﺎﺗﻮ

ﻧﺬار اﻧﻘﺪه ﺑﺮام ﺷﺮط

ﻧﻴﻮﻣﺪ ﻧﻴﻮﻣﺪ دل ﺗﻮ راه ﻧﻴﻮﻣﺪ

ﺑﺲ ﻛﻪ اون ﭼﺸﺎت ﻗﺸﻨﮕﻪ ﺻﺒﺮ ﻗﻠﺒﻢ ﺳﺮ اوﻣﺪ

منبع: دانلود آهنگ شدی عشقم میگی عمرا به دلت وا بدم از میثم ابراهیمی با متن (کامل)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.