دانلود آهنگ شب بود بیابان بود از آرش فرخزاد با متن (کامل)

ﺷﺐ ﺑﻮد ﺑﻴﺎﺑﺎن ﺑﻮد زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮد
ﻳﺎرم در آﻏﻮﺷﻢ ﻫﺮاﺳﺎن ﺑﻮد
از ﺳﺮدی اﻓﺴﺮده و ﺑﻴﺠﺎن ﺑﻮد

در ﻓﻜﺮ ﻣﻦ ﺳﻴﻤﻴﻦ ﺑﺮ ﺧﻮﺷﮕﻞ
از ﺟﺴﻢ و ﺟﺎن ﺧﻮد ﺑﻮدم ﻏﺎﻓﻞ
ﻣﻴﻜﻮﺷﻴﺪم ﺑﻬﺮش از ﺟﺎن و دل
ﻣﻴﺒﺮدﻣﺶ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺳﻮی ﻣﻨﺰل

ﮔﻴﺴﻮﻳﺶ از ﺑﺎد و ﺑﺎران ﮔﺸﺘﻪ آﺷﻔﺘﻪ
ﺑﺮ ﺳﺮ ﻫﺮ ﺗﺎر ﻣﻮﻳﺶ ﻳﮏ ﭘﺮی ﺧﻔﺘﻪ
زﻳﺮ ﭘﺎﻫﺎﻳﺶ ﻫﺰاران دل ﺷﻜﻔﺘﻪ

ﻃﻰ ﺷﺪ راه دﺷﻮار آﺧﺮ ﺑﺮ ﻣﻦ و ﻳﺎر
ﺑﻮﺳﻪ ﮔﺮﻣﻰ ﺑﻪ او دادم ﺑﺮدم ﻫﻤﻪ رﻧﺞ و ﻏﻢ از ﻳﺎدم
ﺗﺮاﻧﻪ ﺳﺮا ﻓﺮﻳﺪون ﻓﺮﺧﺰاد

منبع: دانلود آهنگ شب بود بیابان بود از آرش فرخزاد با متن (کامل)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.