دانلود آهنگ سه شماره از سهیل رحمانی با متن (کامل)

اوﻧﻘﺪه دﻟﺒﺮی ﻛﺮدی ﻛﻪ دﻟﻢ رﻓﺖ
از ﺗﻮ ﻫﻰ ﻧﺎز و اﺪا از دل ﻣﻦ ﺿﻌﻒ
ﺧﻮدت ﻋﺸﻘﻰ و ﭼﺸﻤﺎت آب رو آﺗﻴﺶ
۳ﺸﻤﺎره دﻟﻤﻮ ﺑﺮدی ﺧﺪاﻳﻴﺶ
ﻣﻦ آب ﻣﻴﺸﻪ ﻗﻨﺪ ﺗﻮ دﻟﻢ از ﻳﻪ ﻧﻴﻢ ﻧﮕﺎﻫﺖ
دﺳﺘﺎﻣﻮ ﺑﮕﻴﺮ ﻧﮕﻦ رﻓﻴﻘﻪ ﻧﻴﻤﻪ راﻫﻪ
ﺑﺎز اﻧﮕﺎری ﺑﻨﺪ ﺑﻨﺪ اوﻣﺪه ﺑﺎﺗﻮ زﺑﻮﻧﻢ
آخ دﺳﺖ ﺧﻮدم ﻧﻴﺴﺖ واﺳﻪ ﺗﻮ در ﻣﻴﺮه ﺟﻮﻧﻢ
ﺗﺎ ﺳﺮ ﻛﻮﭼﻪ ﺑﺮی دﻟﻨﮕﺮوﻧﻢ
آﺧﻪ ﺟﻮﻧﺖ ﻋﺰﻳﺰم ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﻮﻧﻢ
ﻣﮕﻪ دارﻳﻢ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ دﻟﺒﺮ
ﺑﻪ ﺗﻮ ﻋﺸﻘﻢ ﻣﻴﺸﻪ ﻫﺮ روز ۲ﺒﺮاﺑﺮ
ﻣﻦ آب ﻣﻴﺸﻪ ﻗﻨﺪ ﺗﻮ دﻟﻢ از ﻳﻪ ﻧﻴﻢ ﻧﮕﺎﻫﺖ
دﺳﺘﺎﻣﻮ ﺑﮕﻴﺮ ﻧﮕﻦ رﻓﻴﻘﻪ ﻧﻴﻤﻪ راﻫﻪ
ﺑﺎز اﻧﮕﺎری ﺑﻨﺪ ﺑﻨﺪ اوﻣﺪه ﺑﺎﺗﻮ زﺑﻮﻧﻢ
آخ دﺳﺖ ﺧﻮدم ﻧﻴﺴﺖ واﺳﻪ ﺗﻮ در ﻣﻴﺮه ﺟﻮﻧﻢ

منبع: دانلود آهنگ سه شماره از سهیل رحمانی با متن (کامل)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.