دانلود آهنگ سلیقه سابق از رضا شیری با متن (کامل)

برای تماشای کامل متن ترانه، دکمه بالا را لمس کنید.

دﻳﺪﻣﺶ ﺗﺎزﮔﻴﺎ رﻧﮓ ﻣﻮﻫﺎش ﺳﻠﻴﻘﻪ ی ﺳﺎﺑﻘﻤﻪ ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻨﻮز ﻋﺎﺷﻘﻤﻪ

ﻓﻜﺮﺷﻢ ﻧﻤﻴﺬاره ﺧﻮاﺑﻢ ﺑﺮه ﻳﻌﻨﻰ اوﻧﻢ ﻓﻜﺮ ﻣﻨﻪ ﻣﻴﺨﻮاد ﺑﻬﻢ زﻧﮓ ﺑﺰﻧﻪ

ﻏﺮورﺷﻮ ﭼﻨﮓ ﺑﺰﻧﻪ

ﻫﻨﻮز رﻓﺘﻦ ﺗﻮ ﺑﺎور ﻧﻜﺮدم ﺑﻬﻢ ﺣﻖ ﺑﺪه ﻫﻨﻮز ﻋﺎدت ﻧﻜﺮدم

ﻣﮕﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﮏ داری ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻓﺮق داری

واﺳﻪ ﻣﻨﻰ ﻛﻪ ﻫﻴﭽﻮﻗﺖ از ﺗﻮ دل ﻧﻜﻨﺪم

آﺧﺮ ﻗﺼﻪ ﻫﻤﻴﻨﺠﺎﺳﺖ دل ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ

ﺧﺎﻃﺮاﺗﻤﻮن ﻳﻪ دﻧﻴﺎﺳﺖ

ﻣﻦ دﻳﺪم ﻛﻪ داری ﻣﻴﺮی

دﺳﺖ ﻋﺸﻘﺘﻮ ﻣﻴﮕﻴﺮی

ﻣﻦ ﭘﻨﺎﻫﻢ دﻳﮕﻪ درﻳﺎﺳﺖ

ﻫﻨﻮز رﻓﺘﻦ ﺗﻮ ﺑﺎور ﻧﻜﺮدم ﺑﻬﻢ ﺣﻖ ﺑﺪه ﻫﻨﻮز ﻋﺎدت ﻧﻜﺮدم

ﻣﮕﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﮏ داری ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻓﺮق داری

واﺳﻪ ﻣﻨﻰ ﻛﻪ ﻫﻴﭽﻮﻗﺖ از ﺗﻮ دل ﻧﻜﻨﺪم

منبع: دانلود آهنگ سلیقه سابق از رضا شیری با متن (کامل)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.