دانلود آهنگ سربازی ۳ از مرتضی جعفرزاده با متن (کامل)

برای تماشای کامل متن ترانه، دکمه بالا را لمس کنید.

دارم ﻣﻴﺮم ﺳﺮﺑﺎزی دارم ﻣﻴﺮم ﺳﺮﺑﺎزی ﮔﺮﻳﻪ ﻧﻜﻦ ﻳﺎر ﺧﺪاﻧﮕﻬﺪار

دارم ﻣﻴﺮم ﻟﺐ ﻣﺮز ﺑﺪون دﻟﺪار ﮔﺮﻳﻪ ﻧﻜﻦ ﻳﺎر ﺧﺪاﻧﮕﻬﺪار

ﻣﺮاﻗﺐ ﻣﺎدر ﭘﻴﺮ ﻣﻨﻢ ﺑﺎش ﮔﺮﻳﻪ ﻧﻜﻦ ﻳﺎر ﺧﺪاﻧﮕﻬﺪار

دل اون ﺑﺸﻜﻨﻪ ﻣﻴﺒﺎره ﭼﺸﻤﺎش ﮔﺮﻳﻪ ﻧﻜﻦ ﻳﺎر ﺧﺪاﻧﮕﻬﺪار

ﻫﺎی ﮔﺮﻳﻪ ﻧﻜﻦ ﻳﺎر ﺧﺪاﻧﮕﻬﺪار

ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻦ ﺷﻰ آره ﻣﻴﺸﻰ ﺗﻮ دﻟﺪار

ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺒﺎﺷﻰ ﻣﻴﺸﻰ ﻋﻜﺲ ﻳﺎدﮔﺎر

ﭼﻪ ﺷﺐ ﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ رو ﺑﺮﺟﮏ ﻫﺎی ﮔﺮﻳﻪ ﻛﺮدم ﺟﺎن ﮔﺮﻳﻪ ﻛﺮدم

ﻣﺮﺧﺼﻰ داﺷﺘﻤﻮ اﻣﺎ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻢ ﭘﻴﺸﺖ ﺑﺮﮔﺮدم

ﺑﺮﮔﺮدم و ﺑﺒﻴﻨﻢ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﮔﺮﻳﻮن دورت ﺷﻠﻮﻏﻪ

ﻫﻤﻪ ﻗﻮل ﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻬﻢ ﺗﻮ دادی ﻓﻘﻄ دروﻏﻪ ﭘﺮ دروﻏﻪ

ﻫﺎی ﮔﺮﻳﻪ ﻧﻜﻦ ﻳﺎر ﺧﺪاﻧﮕﻬﺪار

ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻦ ﺷﻰ آره ﻣﻴﺸﻰ ﺗﻮ دﻟﺪار

ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺒﺎﺷﻰ ﻣﻴﺸﻰ ﻋﻜﺲ ﻳﺎدﮔﺎر

ﻣﻴﮕﻦ ﺑﺮﻳﻢ ﺳﺮﺑﺎزی واﺳﻪ ﺧﻮدت ﻣﺮدی ﺷﻰ

ذره ذره آب ﻣﻴﺸﻰ ﺗﻮی آﻣﻮزﺷﻰ

ﺧﺪا ازت ﻧﮕﺬره اﻳﻨﻪ رﺳﻢ ﻋﺎﺷﻘﻰ

ﺑﺮﮔﺮدم ﺑﺒﻴﻨﻢ ﻋﺸﻖ ﻳﻜﻰ دﻳﮕﻪ ﺷﻰ

ﻫﺎی ﮔﺮﻳﻪ ﻧﻜﻦ ﻳﺎر ﺧﺪاﻧﮕﻬﺪار

ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻦ ﺷﻰ آره ﻣﻴﺸﻰ ﺗﻮ دﻟﺪار

ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺒﺎﺷﻰ ﻣﻴﺸﻰ ﻋﻜﺲ ﻳﺎدﮔﺎر

منبع: دانلود آهنگ سربازی ۳ از مرتضی جعفرزاده با متن (کامل)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.