دانلود آهنگ زیبای جذاب از حجت اشرف زاده (آرامش پیش از غروبی زیبای جذاب)

آراﻣﺶ ﭘﻴﺶ از ﻏﺮوﺑﻰ زﻳﺒﺎی ﺟﺬاب

دﻧﻴﺎ اﮔﻪ ﺑﺪ ﺷﻪ ﺗﻮ ﺧﻮﺑﻰ ﺑﻰ ﺧﻮاﺑﻰ ﻧﺎب

ﺗﻮ ﻗﻠﺒﻤﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻜﻮﺑﻰ ﺗﻮ ﻗﻠﺐ ﺑﻰ ﺗﺎب

ﻓﻜﺮم ﺷﺪه ﺗﺼﻮﻳﺮ ﭼﺸﻤﺎت ﻓﻜﺮت ﻛﺮم ﻛﺮد

دﻧﻴﺎم ﺟﺎ ﻣﻮﻧﺪه ﺗﻮ دﻧﻴﺎت ﻛﻰ ﺑﺎورم ﻛﺮد

اوﻧﻘﺪر زﻳﺒﺎﻳﻰ ﻛﻪ روﻳﺎت زﻳﺒﺎﺗﺮم ﻛﺮد

ﻳﻪ ﻧﻔﺮ ﻫﺴﺖ ﺑﺎ ﺧﻴﺎﻟﺖ ﻗﻠﺒﺸﻢ آروم ﻧﻤﻴﺸﻪ

ﺑﻮدﻧ‌ و ﻧﺒﻮدن ﺗﻮ ﺧﻮد ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﻴﺸﻪ

ﺑﺴﻮزوﻧﻰ ﻣﻦ ﺑﺴﺎزم ﺑﺎز دوﺳﺖ دارم ﻫﻤﻴﺸﻪ

ﻣﻦ ﺳﺨﺖ ﻣﻴﺨﻮاﻣﺖ ﺑﻪ ﻗﻠﺒﻢ آﺳﻮن ﮔﺮﻓﺘﻢ

ﺗﻮ زﻧﺪﮔﻴﻤﻰ ﺑﺎﺗﻮ ﻫﺮﺟﺎ ﻣﻦ ﺟﻮن ﮔﺮﻓﺘﻢ

ﻫﺮﺑﺎر ﺗﻮو ﻓﻜﺮم ﺗﻮ ﺑﻮدی ﺑﺎرون ﮔﺮﻓﺘﻢ

ﻛﻰ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ وﻗﺘﻰ ﻧﺒﺎﺷﻰ اﻳﻨﻘﺪر ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ

اوﻧﻴﻜﻪ ﺗﻮ وﻗﺘﻰ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻴﺶ ﺑﺎزم ﺗﻮ رو ﺧﻮاﺳﺖ

دﻧﻴﺎم آروﻣﻪ ﺑﺎ ﻓﻜﺮت ﻓﻜﺮت ﻳﻬﺪﻧﻴﺎﺳﺖ

ﻳﻪ ﻧﻔﺮ ﻫﺴﺖ ﺑﺎ ﺧﻴﺎﻟﺖ ﻗﻠﺒﺸﻢ آروم ﻧﻤﻴﺸﻪ

ﺑﻮدﻧ‌ و ﻧﺒﻮدن ﺗﻮ ﺧﻮد ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﻴﺸﻪ

ﺑﺴﻮزوﻧﻰ ﻣﻦ ﺑﺴﺎزم ﺑﺎز دوﺳﺖ دارم ﻫﻤﻴﺸﻪ

منبع: دانلود آهنگ زیبای جذاب از حجت اشرف زاده (آرامش پیش از غروبی زیبای جذاب)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.