دانلود آهنگ زمستون از پویا بیاتی (یه جور یخ زدم که نه سوز زمستون) MP3

ﭘﺮ از ﻋﺸﻖ ﺑﻮدم وﻟﻰ ﺗﻮ ﻧﺪﻳﺪی

داره ﻛﻢ ﻛﻢ ﻋﺸﻖ ﺧﺎﻣﻮش ﻣﻴﺸﻪ

ﻧﺬار ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻳﻦ ازم دور ﺑﺎﺷﻰ

ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻮری آدم ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﻴﺸﻪ

ﻣﻦ از دار دﻧﻴﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻗﻠﺒﻮ دارم

ﺗﻮ ﻫﻔﺖ آﺳﻤﻮﻧﻢ ﺗﻮﻳﻰ ﺗﮏ ﺳﺘﺎره ام

ﺑﻬﺖ ﻗﻮل دادم ﺑﻤﻮﻧﻢ ﻛﻨﺎرت

ﺑﻬﻢ ﻗﻮل دادی ﺑﻤﻮﻧﻰ ﻛﻨﺎرم

ﻳﻪ ﺟﻮر ﻳﺦ زدم ﻛﻪ ﻧﻪ ﺳﻮز زﻣﺴﺘﻮن

ﻧﻪ ﺷﻠﺎق ﭘﺎﻳﻴﺰ رﻧﺠﻢ ﻧﻤﻴﺪه

ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻰ رﺳﻴﺪم ﻛﻪ ﻫﻴﭻ اﺗﻔﺎﻗﻰ

از اﻳﻦ ﺗﻠﺦ ﺗﺮ ﻫﻢ ﺷﻜﻨﺠﻪ ام ﻧﻤﻴﺪه

اﮔﻪ ﻗﻠﺐ داری ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﻣﻨﻢ ﺑﺎش

ﻣﻦ اﻳﻦ ﭼﺸﻢ ﻫﺎرو

واﺳﺖ اﺑﺮ ﻛﺮدم

ﻧﺒﻮدی ﺑﺒﻴﻨﻰ ﭼﺠﻮری ﺷﻜﺴﺘﻢ

ﺑﻪ ﻫﻢ رﻳﺨﺘﻢ ﺳﻮﺧﺘﻢ ﺻﺒﺮ ﻛﺮدم

ﻳﻪ ﺟﻮر ﻳﺦ زدم ﻛﻪ ﻧﻪ ﺳﻮز زﻣﺴﺘﻮن

ﻧﻪ ﺷﻠﺎق ﭘﺎﻳﻴﺰ رﻧﺠﻢ ﻧﻤﻴﺪه

ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻰ رﺳﻴﺪم ﻛﻪ ﻫﻴﭻ اﺗﻔﺎﻗﻰ

از اﻳﻦ ﺗﻠﺦ ﺗﺮ ﻫﻢ ﺷﻜﻨﺠﻪ ام ﻧﻤﻴﺪه

منبع: دانلود آهنگ زمستون از پویا بیاتی (یه جور یخ زدم که نه سوز زمستون) MP3

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.