دانلود آهنگ زدم بیرون از این خونه از دکاموند و زانیار خسروی با متن (کامل) MP3

برای تماشای کامل متن ترانه، دکمه بالا را لمس کنید.

 

زدم ﺑﻴﺮون از اﻳﻦ ﺧﻮﻧﻪ ﭼﺸﺎم ﺑﺎروﻧﻪ ﺑﺎروﻧﻪ

ﺗﻤﻮم ﻛﻮﭼﻪ ﻫﺎ ﺧﺴﺘﻦ از اﻳﻦ ﺷﺒﮕﺮد دﻳﻮوﻧﻪ

زدم ﺑﻴﺮون از اﻳﻦ ﺧﻮﻧﻪ ﭼﻄﻮر ﻗﻠﺐ ﺗﻮ آروﻣﻪ

ﺑﺒﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﻦ ﭼﻴﻜﺎر ﻛﺮدی

ﺷﺪم ﻗﺮﺻﻰ دﻳﻮوﻧﻪ

ﺑﺒﻴﻦ ﺗﻴﻜﻪ ﻫﺎی ﻗﻠﺒﻤﻮ ﺟﻤع ﻛﻨﺶ از رو زﻣﻴﻦ

ﺗﻪ داﺳﺘﺎﻧﻤﻮن ﺳﻬﻤﻢ ﺷﺪه ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﻫﻤﻴﻦ

ﻳﻪ وﻗﺘﺎﻳﻰ ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﻫﻨﻮزم ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻢ

اﻟﺎن ﻛﻮﺷﻰ ﭼﻘﺪ ﺧﻮﺑﻪ ﺑﺮام اﻳﻦ روزا ﻳﻜﻢ ﻓﺮاﻣﻮﺷﻰ

ﻧﻠﺮزه دﻟﻢ ﻫﺮﺑﺎر ﺗﻜﺴﺖ ﻣﻴﺎد رو ﮔﻮﺷﻰ

ﮔﺮﻳﻢ ﻧﮕﻴﺮه ﺑﺎ دﻳﺪن ﻋﻜﺴﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺗﻮﺷﻰ

ﺗﻮ ﭼﻰ ﺧﻮاﺳﺘﻰ ازم ﻛﻪ ﻫﻤﻮن ﻧﺸﺪم ﻛﺎش دوﺑﺎره ﺑﻴﺎی ﺗﺎ ﺗﻤﻮم ﻧﺸﺪم

ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺪﻳﺎت ﺑﺪاﺧﻠﺎﻗﻴﺎت ﺧﺴﺘﻪ از ﺗﻮ و ﻓﺎﺻﻠﻤﻮن ﻧﺸﺪم

ﻣﻦ دﻳﮕﻪ ﻣﻴﺮم از اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ دﻟﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﻧﻤﻴﺎم ﺧﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺴﻰ ﻣﻨﺘﻈﺮم ﻧﻴﺴﺖ

زدم ﺑﻴﺮون از اﻳﻦ ﺧﻮﻧﻪ ﭼﺸﺎم ﺑﺎروﻧﻪ ﺑﺎروﻧﻪ

ﺗﻤﻮم ﻛﻮﭼﻪ ﻫﺎ ﺧﺴﺘﻦ از اﻳﻦ ﺷﺒﮕﺮد دﻳﻮوﻧﻪ

زدم ﺑﻴﺮون از اﻳﻦ ﺧﻮﻧﻪ ﭼﻄﻮر ﻗﻠﺐ ﺗﻮ آروﻣﻪ

ﺑﺒﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﻦ ﭼﻴﻜﺎر ﻛﺮدی

شدم قرصی دیوونه

ﺷﺒﺎ ﻣﺸﺖ ﻣﻴﺰﻧﻢ ﺑﻪ دﻳﻮار دﻟﻢ

ﻣﻴﺨﻮام از ﻳﺎدم ﺑﺮی ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻬﺶ ﻧﻤﻴﺬاره دﻟﻢ

ﺑﺒﻴﻦ ﮔﻔﺘﻰ ﺑﺮﻳﻢ ﺗﺎ ﺗﻬﺶ وﻟﻰ ﻧﺒﻮدی آدﻣﺶ

ﺗﻮ رﻓﺘﻰ و اﻳﻦ ﭘﺮﻧﺪه رﻳﺨﺖ ﺑﻌﺪ ﺗﻮ ﭘﺮش

ﻳﻜﻰ زﻳﺎد ﺑﺎﺷﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻴﺎد ﻳﻬﻮ ﻛﻤﺶ

ﭼﻘﺪ ﺳﺨﺘﻪ ﻳﻪ وﻗﺘﺎﻳﻰ دﻟﺖ ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻪ دﻳﮕﻪ ﻛﻪ ﺑﺒﺨﺸﻪ

ﺧﻮﺑﻴﺸﻮ ﺑﺨﻮای آرزو ﻛﻨﻰ ﻛﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺷﻪ

وﻟﻰ ﺑﺒﺨﺸﻴﺪﻣﺖ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺮاﻣﻮن ﺳﺨﺘﻪ ﺷﻪ

اﻳﻦ دﻳﮕﻪ ﺗﻬﺸﻪ

منبع: دانلود آهنگ زدم بیرون از این خونه از دکاموند و زانیار خسروی با متن (کامل) MP3

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.