دانلود آهنگ ریشه در خاک از پرواز همای + موزیک ویدیو با متن (کامل)

ﻣﻦ اﻳﻨﺠﺎ رﻳﺸﻪ در ﺧﺎﻛﻢ ﻣﻦ اﻳﻨﺠﺎ رﻳﺸﻪ در ﺧﺎﻛﻢ
ﻣﻦ اﻳﻨﺠﺎ ﻋﺎﺷﻖ اﻳﻦ ﺧﺎک اﻟﻮده ﻳﺎ ﭘﺎﻛﻢ
ﻣﻦ اﻳﻨﺠﺎ ﺗﺎ ﻧﻔﺲ ﺑﺎﻗﻴﺴﺖ ﻣﻴﻤﺎﻧﻢ ﻣﻴﻤﺎﻧﻢ
ﻣﻦ اﻳﻨﺠﺎ ﭼﻪ ﻣﻴﺨﻮاﻫﻢ ﭼﻪ ﻣﻴﺨﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻴﺪاﻧﻢ
ﻣﻦ اﻳﻨﺠﺎ رﻳﺸﻪ در ﺧﺎﻛﻢ ﻣﻦ اﻳﻨﺠﺎ رﻳﺸﻪ در ﺧﺎﻛﻢ
اﻣﻴﺪ روﺷﻨﺎی ﮔﺮ ﭼﻪ در اﻳﻦ ﺗﻴﺮﮔﻰ ﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ
ﻣﻦ اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺎز در اﻳﻦ دﺷﺖ ﺧﺸﮏ ﺗﺸﻨﻪ ﻣﻴﻤﺎﻧﻢ
ﻣﻦ اﻳﻨﺠﺎ روزی اﺧﺮ از دل اﻳﻦ ﺧﺎک ﺑﺎ دﺳﺖ ﺗﻬﻰ ﮔﻞ ﺑﺮ ﻣﻰ اﻓﺸﺎﻧﻢ
ﻣﻦ اﻳﻨﺠﺎ روزی اﺧﺮ از ﺳﺘﻴغ ﻛﻮ ﭼﻮن ﺧﻮﺷﻰ ﺳﺮود ﻓﺘﺢ ﻣﻴﺨﻮاﻧﻢ
ﻣﻴﺪاﻧﻢ ﻣﻴﺨﻮاﻧﻢ ﻣﻴﺪاﻧﻢ ﻣﻴﺨﻮاﻧﻢ
و ﻣﻴﺪاﻧﻢ ﺗﻮ روزی ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻰ ﮔﺸﺖ
ﻣﻦ اﻳﻨﺠﺎ رﻳﺸﻪ در ﺧﺎﻛﻢ ﻣﻦ اﻳﻨﺠﺎ رﻳﺸﻪ در ﺧﺎﻛﻢ
ﻣﻦ اﻳﻨﺠﺎ رﻳﺸﻪ در ﺧﺎﻛﻢ ﻣﻦ اﻳﻨﺠﺎ رﻳﺸﻪ در ﺧﺎﻛﻢ
ﻣﻦ اﻳﻨﺠﺎ رﻳﺸﻪ در ﺧﺎﻛﻢ ﻣﻦ اﻳﻨﺠﺎ رﻳﺸﻪ در ﺧﺎﻛﻢ

منبع: دانلود آهنگ ریشه در خاک از پرواز همای + موزیک ویدیو با متن (کامل)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.