دانلود آهنگ رفت از حسین توکلی (رفت بی صدا رفت) با متن (کامل)

ای ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روﻳﺎی ﻣﻦ
درﻧﻤﻴﺎد ﺻﺪای ﻣﻦ
اﺑﺮی ﺷﺪه ﻫﻮای ﻣﻦ
آه
وای از دل ﺗﻨﻬﺎی ﻣﻦ
ﺗﻮ‌ ﭘﻴﭻ اﻳﻦ راه
وای از دل ﺗﻨﻬﺎی ﻣﻦ
ﺗﻮ‌ ﭘﻴﭻ اﻳﻦ راه

ﺑﻐﺾ ﻣﻴﻜﻨﻢ آه ﻣﻴﻜﺸﻢ
ﻧﮕﺎ ﭼﻪ ﺑﺎروﻧﻰ زده
ﺧﺎﻟﻴﻪ ﺟﺎت ﺧﺎﻃﺮه ﻫﺎت
دوﺑﺎره ﻳﺎدم اوﻣﺪه
روزا ﮔﺬﺷﺖ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ وﻗﺖ
ﻧﺸﺪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﺖ ﻛﻨﻢ
ﺳﺮدر ﮔﻤﻢ درﮔﻴﺮ ﻏﻢ
ﻛﺠﺎﻳﻰ ﺣﺎل ﻣﻦ ﺑﺪه

رﻓﺖ ﺑﻰ ﺻﺪا رﻓﺖ
ﺑﻰ ﻣﻦ ﻛﺠﺎ رﻓﺖ
ﻣﻦ ﻣﻮﻧﺪﻣﻮ درد
اﺷﮏ ﻣﻨﻮ دﻳﺪ
اﻣﺎ ﻧﻔﻬﻤﻴﺪ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ دل واﺑﺴﺘﻪ ﭼﻪ ﻛﺮد

ﺑﻐﺾ ﻣﻴﻜﻨﻢ آه ﻣﻴﻜﺸﻢ
ﻧﮕﺎ ﭼﻪ ﺑﺎروﻧﻰ زده
ﺧﺎﻟﻴﻪ ﺟﺎت ﺧﺎﻃﺮه ﻫﺎت
دوﺑﺎره ﻳﺎدم اوﻣﺪه
روزا ﮔﺬﺷﺖ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ وﻗﺖ
ﻧﺸﺪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﺖ ﻛﻨﻢ
ﺳﺮدر ﮔﻤﻢ درﮔﻴﺮ ﻏﻢ
ﻛﺠﺎﻳﻰ ﺣﺎل ﻣﻦ ﺑﺪه

منبع: دانلود آهنگ رفت از حسین توکلی (رفت بی صدا رفت) با متن (کامل)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.