دانلود آهنگ دور از ماهان بهرام خان با متن (کامل)

برای تماشای کامل متن ترانه، دکمه بالا را لمس کنید.

ﻣﻨﻜﻪ دﻟﻤﻮ ﺑﻪ درﻳﺎ زدم
ﺗﻮ ﻧﻤﻴﺪﻳﺪی اﻧﮕﺎر
ﭼﻘﺪه واﺳﻪ ﺗﻮ از ﺧﻮدم زدم
ﺑﺸﻴﻨﻮ ﺧﻮدت ﺑﺸﻤﺎر

ﻣﻦ ﻫﻨﻮز ﻫﻤﻪ ﭼﻰ ﻳﺎدﻣﻪ
ﻫﺮ ﭼﻰ ﺧﻮردم از اﻳﻦ دل ﺳﺎدﻣﻪ
ﺗﻮﻜﻪ ﻣﻴﮕﻔﺘﻰ ﺑﺪوﻧﻤﻨﻨﻤﻴﺘﻮﻧﻰ
ﺣﺎﻟﺎ ﺑﺒﻴﻨﺪورﻳﻢ ﻳﻪ ﻋﺎﻟﻤﻪ

واﺳﺖ آﺳﻤﻮﻧﻮ ﻓﺘﺢ ﻛﺮدم
ﻧﮕﻮ ﺑﺮﮔﺮدم
ﺑﺎ ﻫﻤﻪ دوﺳﺘﻴﻤﻮ ﻗﻄع ﻛﺮدم
ﺑﺎ ﺧﻮدم ﺑﺪ ﻛﺮدم
ﺑﺒﻴﻦ ﭼﻴﻜﺎر ﻛﺮدی ﺗﻮ ﺑﺎ دل ﻣﻦ
ﻛﻰ ﻓﻜﺮﺷﻮ ﻣﻴﻜﺮد ﺗﻮو ﺑﺸﻰ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻦ
ﻣﻨﻰ ﻛﻪ ﺣﮏ ﺑﻮد رو ﻗﻠﺒﻢ اﺳﻢ ﺗﻮ
دﻳﮕﻪ ﺣﺴﻰ ﻛﻪ دارم ﺑﻬﺖ ﻧﻰ ﻣﺜﻪ ﻗﺒﻞ

رﻓﺘﻰ و ﻫﻰ دور دور ﺷﺪی از ﻣﻦ
ﻣﻴﺸﻴﻨﻢ ﻳﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻴﺸﻜﻰ ﺑﺮ ﻧﻤﻰ ﺧﻮرم اﺻﻠﺎ

ﻫﻤﻪ ﻣﻴﺪوﻧﻦ ﻛﻪ دﻳﮕﻪ از ﺗﻪ دﻟﻢ ﻧﻤﻴﺨﻨﺪم
ﻣﻦ درای ﻗﻠﺒﻤﻮ ﺑﻌﺪﺗﻮ روﻬﻤﻪ آدﻣﺎ ﺑﺴﺘﻢ

واﺳﺖ آﺳﻤﻮﻧﻮ ﻓﺘﺢ ﻛﺮدم
ﻧﮕﻮ ﺑﺮﮔﺮدم
ﺑﺎ ﻫﻤﻪ دوﺳﺘﻴﻤﻮ ﻗﻄع ﻛﺮدم
ﺑﺎ ﺧﻮدم ﺑﺪ ﻛﺮدم
ﺑﺒﻴﻦ ﭼﻴﻜﺎر ﻛﺮدی ﺗﻮ ﺑﺎ دل ﻣﻦ
ﻛﻰ ﻓﻜﺮﺷﻮ ﻣﻴﻜﺮد ﺗﻮو ﺑﺸﻰ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻦ
ﻣﻨﻰ ﻛﻪ ﺣﮏ ﺑﻮد رو ﻗﻠﺒﻢ اﺳﻢ ﺗﻮ
دﻳﮕﻪ ﺣﺴﻰ ﻛﻪ دارم ﺑﻬﺖ ﻧﻰ ﻣﺜﻪ ﻗﺒﻞ

منبع: دانلود آهنگ دور از ماهان بهرام خان با متن (کامل)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.