دانلود آهنگ دلتو بده من از شهاب رمضان با متن (کامل)

برای تماشای کامل متن ترانه، دکمه بالا را لمس کنید.

دﻟﺘﻮ ﺑﺪه ﻣﻦ ﻣﻴﺒﺮم ﺟﺎی اﻣﻦ

ﺑﺰن ﺑﻪ درﻳﺎ ﻣﻦ ﺑﺮاﺗﻮ ﻗﺎﻳﻘﻢ

ﻧﮕﺎه ﻛﻦ ﺷﺪی دﻧﻴﺎی ﻣﻦ

دﻟﻴﻞ ﭘﺎ ﺷﺪن ﻫﺮ روز ﺻﺒﺤﺎی ﻣﻦ

ﻳﻪ ﭼﻴﺰﻳﻮ ﺑﺪون ﺧﻮﺷﮕﻞ ﻣﻬﺮﺑﻮن

ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻣﻴﭽﺮﺧﻪ اﻧﮕﺎر ﺗﻮی رگ و ﺧﻮن

ﺻﺪ ﺳﺎل ﺑﮕﺬره ﻣﻴﻤﻮﻧﻢ ﻫﻤﻮن

آدم ﺳﺎﺑﻖ اﻳﻦ ﺧﻄ اﻳﻦ ﻧﺸﻮن

ﻣﻦ ﻣﻴﺸﻢ ﮔﻠﺪوﻧﺖ ﺑﺎﺷﻰ ﮔﻠﻢ

ﭼﻪ ﻗﺸﻨﮕﻰ ﺑﺎ ﻣﻮی ﺑﻠﻨﺪ

ﺑﻌﺪ ﺗﻮ ﻣﺎل ﺧﻮدم ﻣﺎل ﺧﻮدم

ﻣﻨﻮ ﺗﻮ ﻛﻨﺎر ﻫﻢ رﻳﺸﻪ زدﻳﻢ دوﺗﺎﻳﻰ وﺻﻠﻪ ﻫﻤﻴﻢ

ﻫﻨﻮز ﻟﺒﺨﻨﺪت ﻣﻨﻮ دﻟﮕﺮﻣﻢ ﻣﻴﻜﻨﻪ

درﺳﺖ ﻋﻴﻦ ﻗﺪﻳﻢ ﻳﻪ ذره ﺑﺎﺷﻰ دور دﻟﻢ ﻣﻴﺰﻧﻪ ﺷﻮر

اوﻣﺪی ﻳﻪ ﺳﺮﻳﺎ ﻛﻮر ﺷﺪه ﭼﺸﻤﺸﻮن ﻧﮕﺎه ﻛﻦ

ﺳﺮ ﺷﺐ اﻳﻦ ﻫﻮا ﻣﻴﻄﻠﺒﻪ ﺧﻮﻧﻪ ﻧﻤﻮن

ﻣﻦ ﻣﻴﺸﻢ ﮔﻠﺪوﻧﺖ ﺑﺎﺷﻰ ﮔﻠﻢ

ﭼﻪ ﻗﺸﻨﮕﻰ ﺑﺎ ﻣﻮی ﺑﻠﻨﺪ

ﺑﻌﺪ ﺗﻮ ﻣﺎل ﺧﻮدم ﻣﺎل ﺧﻮدم

منبع: دانلود آهنگ دلتو بده من از شهاب رمضان با متن (کامل)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.