دانلود آهنگ دلتنگ از رامین بی باک (دلتنگم واسه رفتن زیر بارون با تو)

ﻧﻤﻴﺸﻪ از ﺗﻮ ﺑﮕﺬرم ﭼﻮن ﺑﺮای ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﻳﻪ ﺣﺲ زودﮔﺬر ﻧﺒﻮدی

ﭼﻄﻮر دﻟﺖ اوﻣﺪ ﺑﺮی وﻗﺘﻰ زﻧﺪﮔﻴﻢ ﺗﻮﻳﻰ ﻧﮕﻮ ﻛﻪ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﻧﺒﻮدی

ﭼﻄﻮر ﻧﮕﻔﺘﻰ ﺑﻌﺪ ﺗﻮ وﻗﺘﻰ ﻧﻴﺴﺘﻰ ﺳﺮﻣﻮ رو ﺷﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻛﻰ ﺑﺬارم

ﻏﻢ ﺗﻮی ﭼﺸﺎم ﻣﻴﮕﻪ واﺳﻪ آﻳﻨﺪه دﻳﮕﻪ اﻣﻴﺪ و اﻧﮕﻴﺰه ﻧﺪارم

ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻢ دووم ﺑﻴﺎرم

دﻟﺘﻨﮕﻢ واﺳﻪ رﻓﺘﻦ زﻳﺮ ﺑﺎرون ﺑﺎ ﺗﻮ

ﻛﻢ دارم ﻫﺮدﻗﻴﻘﻪ دﺳﺘﺎﺗﻮ

ﻛﻰ ﺟﺎی ﻣﻦ اﻟﺎن ﻛﻨﺎر ﺗﻮ ﻣﻴﺸﻴﻨﻪ

درداﺷﻮ زﻳﺮ ﺳﻘﻒ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻣﻴﺒﻴﻨﻪ

زﻧﺪﮔﻰ ﺑﻰ ﺗﻮ ﺧﻮد ﻋﺬاﺑﻪ ﺷﺒﻴﻪ ﻛﺎﺑﻮس ﻣﺜﻞ ﻣﺮداﺑﻪ

دﻟﺘﻨﮕﻰ ﻣﻦ ﭼﻪ ﺑﻰ ﺣﺴﺎﺑﻪ واﺳﻪ اون روزا دﻟﻢ ﺑﻰ ﺗﺎﺑﻪ

ﺧﺪا ﻣﻴﺪوﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﻰ ﺗﻘﺼﻴﺮم ﮔﻠﺎﻳﻪ دارم ﻣﻦ از ﺗﻘﺪﻳﺮم

از ﺗﻮ و اﻳﻦ روزﮔﺎر دﻟﮕﻴﺮم ﻣﻴﺪوﻧﻢ ﺑﺪون ﺗﻮ ﻣﻴﻤﻴﺮم

دﻟﺘﻨﮕﻢ واﺳﻪ رﻓﺘﻦ زﻳﺮ ﺑﺎرون ﺑﺎ ﺗﻮ

ﻛﻢ دارم ﻫﺮدﻗﻴﻘﻪ دﺳﺘﺎﺗﻮ

ﻛﻰ ﺟﺎی ﻣﻦ اﻟﺎن ﻛﻨﺎر ﺗﻮ ﻣﻴﺸﻴﻨﻪ

درداﺷﻮ زﻳﺮ ﺳﻘﻒ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻣﻴﺒﻴﻨﻪ

منبع: دانلود آهنگ دلتنگ از رامین بی باک (دلتنگم واسه رفتن زیر بارون با تو)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.