دانلود آهنگ دلتنگم از رضا ملک زاده با متن (کامل)

ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺑﺎﻟﺎ ﺑﻠﺎﻳﻰ
ﺑﺎ ﻣﻦ وﻟﻰ از ﻣﻦ ﺟﺪاﻳﻰ
ای اﺷﻨﺎ ﻳﺎدت ﻧﻤﺎﻧﺪه
ﻗﻮل و ﻗﺮار اﺷﻨﺎﻳﻰ

دﻟﺘﻨﮕﻢ دﻟﺘﻨﮕﻢ
ﺗﻮ اﻳﻦ ﺷﺒﺎی ﺑﻰ ﺳﺘﺎره
ﺑﺮس ﺑﻪ داد ﻣﻦ دوﺑﺎره

دﻟﺘﻨﮕﻢ دﻟﺘﻨﮕﻢ
ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﺮای ﺧﻮﻧﻪ
ﺑﺮای ﻫﺮﭼﻰ ﺑﻴﻨﻤﻮﻧﻪ

وﻗﺘﻰ ﻣﻴﺨﻨﺪی
دﻧﻴﺎ ﻗﺸﻨﮕﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﻤﻴﺸﻪ
ﻓﺮدا ﻗﺸﻨﮕﻪ

دﺳﺘﺎﺗﻮ وا ﻛﻦ
رو ﺧﺴﺘﮕﻴﻬﺎم
دﺳﺘﺎﺗﻮ وا ﻛﻦ
ﻳﺦ ﻛﺮده دﺳﺘﺎم

منبع: دانلود آهنگ دلتنگم از رضا ملک زاده با متن (کامل)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.