دانلود آهنگ در از احمد سلو (چی میشه بازم عشقم از در بیاد) (کامل)

وﻗﺘﻰ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻴﺸﻪ آدم

ﭘﺮ ﺣﺮف ﻣﻴﺸﻪ ﺳﺮد ﻣﻴﺸﻪ ﭼﺸﺎش ﺗﺮ ﻣﻴﺸﻪ ﺑﺎزم

ﭘﺮ درد ﻣﻴﺸﻪ ﺗﺎرﻳﻜﻪ ﺷﺒﺎش ﺳﺮ ﻣﻴﺸﻪ ﺑﺎ ﻏﻢ

ﺣﺎل و روز ﻳﻪ آدم ﻋﺎﺷﻖ ﻓﻤﮕﻴﻨﻪ واﻗﻌﺎ

وﻗﺘﻰ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻴﺸﻪ آدم

ﺷﺒﺎ ﺑﻴﺪاره ﺑﻰ ﺧﻮاﺑﻪ ﺑﻪ ﻳﺎد ﻳﻪ ﺑﻰ رﺣﻢ ﻧﺎﻣﺮد

ﺗﻮی ﻓﻜﺮوﺧﻴﺎﻟﻪ و ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﻣﻴﺠﻨﮕﻪ ﺑﺎ درد

ﻣﻴﺮﻳﺰه ﻏﺼﻪ ﻫﺎﺷﻮ ﺗﻮی ﻗﻠﺒﺸﻮ ﻣﻴﺨﻨﺪه ﺑﺎ اﺷﮏ

ﭼﻪ ﻏﻤﻰ داره ﺗﻨﻬﺎﻳﻴﺎم ﭘﺮ ﻣﻴﺸﻪ ﺗﻮ ﭼﺸﻤﻢ اﺷﻜﻢ ﻣﻴﺎد

ﺑﻪ ﻳﺎد ﭼﺸﻤﺎش ﻫﺮﺷﺐ ﺑﻴﺪار ﻗﻠﺒﻢ زﺧﻤﻴﻪ دردم ﻣﻴﺎد

ﻣﻦ ﭘﺮ ﺑﻐﻀﻪ دﻟﺘﻨﮕﻴﺎم ﺑﺎ ﺧﻮدم ﻣﻴﮕﻢ اﻣﺸﺐ ﺣﺘﻤﺎ ﻣﻴﺎد

آﺧﻪ دﻟﺘﻨﮕﺸﻢ زﻳﺎد ﭼﻰ ﻣﻴﺸﻪ ﺑﺎزم ﻋﺸﻘﻢ از در ﺑﻴﺎد

ﺑﺰن ﺑﺎرون ﺑﺰن آروم ﻛﻪ ﻣﻦ داﻏﻮﻧﻤﻮ آﺷﻮﺑﻢ اﻣﺸﺐ

دﻟﻢ ﺑﺎ اون ﺗﻨﻢ ﺟﺎ ﻣﻮﻧﺪ ﺑﺰن روﺷﻦ ﻛﻦ ﻛﻪ ﺧﺎﻣﻮﺷﻢ اﻣﺸﺐ

ﭼﻪ ﻏﻤﻰ داره ﺗﻨﻬﺎﻳﻴﺎم ﭘﺮ ﻣﻴﺸﻪ ﺗﻮ ﭼﺸﻤﻢ اﺷﻜﻢ ﻣﻴﺎد

ﺑﻪ ﻳﺎد ﭼﺸﻤﺎش ﻫﺮﺷﺐ ﺑﻴﺪار ﻗﻠﺒﻢ زﺧﻤﻴﻪ دردم ﻣﻴﺎد

ﻣﻦ ﭘﺮ ﺑﻐﻀﻪ دﻟﺘﻨﮕﻴﺎم ﺑﺎ ﺧﻮدم ﻣﻴﮕﻢ اﻣﺸﺐ ﺣﺘﻤﺎ ﻣﻴﺎد

آﺧﻪ دﻟﺘﻨﮕﺸﻢ زﻳﺎد ﭼﻰ ﻣﻴﺸﻪ ﺑﺎزم ﻋﺸﻘﻢ از در ﺑﻴﺎد

منبع: دانلود آهنگ در از احمد سلو (چی میشه بازم عشقم از در بیاد) (کامل)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.