دانلود آهنگ دخترو ۱ از صادق زین با متن (کامل)

ﭼﺸﻤﺎم ﺗﻮ ﭼﺸﻬﺎش اﻓﺘﺎد ﺑﺮدم ﺧﻮدﻣﻮ از ﻳﺎد

ﻫﻰ ﻧﮕﺎه ﻛﺮدم ﻫﻰ ﺷﺪم ﺑﻰ ﺗﺎب رﻓﺖ دﻟﻢ ای داد

دل اوﻧﻮ ﻣﻴﺨﻮاد ﻫﺮ ﭼﻰ ﭘﻴﺶ اوﻣﺪ ﻫﺮ ﭼﻰ ﺑﺎداﺑﺎد

ﺟﻮن ﺑﻪ ﻟﺒﺎم ﻛﺮده دﻟﺶ ﻣﻮی ﻓﺮش

زده آﺗﻴﺸﻰ ﺑﻪ ﻗﻠﺒﻢ وای از دردم

از ﭼﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﭼﺎه اﻓﺘﺎدم ﺗﺎ دﻟﻢ رو ﺑﻬﺶ دادم

ﺳﺮ اوﻣﺪ ﺻﺒﺮ ﻗﺮارم وای از ﻳﺎرم دوﺳﺶ ﻣﻴﺪارم

ﭼﺸﻤﺎم ﺗﻮ ﭼﺸﺎش اﻓﺘﺎد ﺑﺮدم ﺧﻮدﻣﻮ از ﻳﺎد

ﻫﻰ از ﻣﺎ اﺳﺮار و ﻫﻰ از اون اﻧﻜﺎر روزا ﺷﺪه واﺳﻢ ﻣﺜﻞ

ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻴﻜﺎر ﻛﻨﻢ از دﺳﺖ اﻳﻦ ﻳﺎر از دﺳﺖ اﻳﻦ ﻳﺎر

ﺟﻮن ﺑﻪ ﻟﺒﺎم ﻛﺮده دﻟﺶ ﻣﻮی ﻓﺮش

زده اﺗﻴﺸﻰ ﺑﻪ ﻗﻠﺒﻢ وای از دردم

از ﭼﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﭼﺎه اﻓﺘﺎدم ﺗﺎ دﻟﻢ رو ﺑﻬﺶ دادم

ﺳﺮ اوﻣﺪ ﺻﺒﺮ ﻗﺮارم وای از ﻳﺎرم دوﺳﺶ ﻣﻴﺪارم

ﭼﺸﻤﺎم ﺗﻮ ﭼﺸﺎش اﻓﺘﺎد ﺑﺮدم ﺧﻮدﻣﻮ از ﻳﺎد

منبع: دانلود آهنگ دخترو ۱ از صادق زین با متن (کامل)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.