دانلود آهنگ خودت از امیر عباس گلاب (تو خودت واسه خودت از همه دنیا بهتری) MP3

ﻣﻦ ﺻﺪای ﺧﻨﺪه ﻫﺎی از ﺗﻪ دل ﺗﻮام

ﻣﻦ ﺗﻮ ﺷﺎدی و ﺗﻮ ﻏﻢ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺮﺟﺎ ﺑﺎ ﺗﻮام

ﻣﻦ ﺻﺪای ﻛﻮه و درﻳﺎ و زﻣﻴﻦ و آﺳﻤﻮن

ﻣﻦ ﺧﻮد راز رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺧﻮد ﺧﻮد ﺗﻮام

ﺣﺎﻟﺘﻮ ﻋﻮض ﻛﻨﻮ اﻳﻦ ﺑﺎر ﺗﻮ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﺑﺨﻨﺪ

ﭼﺸﻤﺎﺗﻮ رو ﻫﺮﭼﻰ ﻛﻪ ﺣﺎﻟﺘﻮ ﻣﻴﮕﻴﺮه ﺑﺒﻨﺪ

رﻗﺺ ﺑﺎد و ﻛﻮه و درﻳﺎ و درﺧﺘﺎرو ﺑﺒﻴﻦ

ﺟﺎده ی ﺑﻰ اﻧﺘﻬﺎی ﻣﻮج درﻳﺎی ﺑﺒﻴﻦ

ﻣﻴﺪوﻧﻢ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪی ﺑﺲ ﻛﻪ زدی ﺑﻪ ﻫﺮ دری

ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻴﺎی ﻛﻮﭼﻴﻜﺘﻮ ﻧﮕﻴﺮی ﺳﺮ ﺳﺮی

ﺗﻮ ﺧﻮدت واﺳﻪ ﺧﻮدت از ﻫﻤﻪ دﻧﻴﺎ ﺑﻬﺘﺮی

ﻣﻦ ﻋﻮض ﻣﻴﻜﻨﻢ ﺣﺎﻟﺘﻮ ﺑﺎ رﻳﺘﻢ ﺑﻨﺪری

” دوﺳﺖ دارم ﻣﻮ ﻋﺎﺷﻘﺖ ﺷﺪم ﻧﺎﻳﻰ ﻧﺪارم

وﻟﻰ وﻗﺘﻰ ﻣﻴﺎی ﻣﻴﺒﻴﻨﻰ ﻣﻮ ﺣﺎﻟﻰ ﻧﺪاروم

ﻳﻪ روز ﻣﻴﺮﺳﻪ ﻛﻪ ﻗﻠﺐ ﺗﻮ از رﻳﺸﻪ ﺟﺪا ﺷﺪ

وﻟﻰ دﻳﺮه ﻋﺰﻳﺰ دﻳﺮه ﻋﺰﻳﺰ ﺑﻴﺎ ﺑﺎ ﺻﻔﺎ ﺷﻮ

رو ﺗﺨﺘﻰ دم ﺑﺨﺘﻰ وﻟﻰ ﻫﺮ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻰ

ﺑﻴﺎ ﻣﺎ ﺑﺮﻗﺺ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﺨﻮن ﺑﺎ ﻣﺎ رﻫﺎ ﺷﻮ ”

وﻗﺘﻰ ﺟﻮوﻧﻴﺖ ﺑﮕﺬره ﻛﻴﻒ ﻧﻜﻨﻰ ﺗﻮ ﺑﺎﺧﺘﻰ

وﻗﺘﻰ ﻳﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻧﺰﻧﻰ از ﺧﻮاب ﭘﺎﺷﻰ ﺗﻮ ﺑﺎﺧﺘﻰ

وﻗﺘﻰ ﺑﺎﻟﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺮات ﻋﻮض ﺷﺪ

اﮔﻪ زﻣﻴﻦ ﺧﻮردی و زود ﭘﺎ ﻧﺸﺪی ﺗﻮ ﺑﺎﺧﺘﻰ

ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮﻧﻰ ﺗﻮ دﻟﺖ ﺧﻴﻠﻴﺎرو ﺑﺒﺨﺸﻰ

ﺑﺬار ﺑﮕﻦ دﻳﻮوﻧﻪ ای ﺑﺎﻳﺪ دﻳﻮوﻧﻪ ﺗﺮ ﺷﻰ

ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﻳﻪ ﺳﺘﺎره ی دﻧﺒﺎل دار ﻣﻴﻤﻮﻧﻰ

ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪ ای از آﺳﻤﻮن ﻛﻪ ﺑﺎﺷﻰ ﻣﻴﺪرﺧﺸﻰ

ﻣﻴﺪوﻧﻢ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪی ﺑﺲ ﻛﻪ زدی ﺑﻪ ﻫﺮ دری

ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻴﺎی ﻛﻮﭼﻴﻜﺘﻮ ﻧﮕﻴﺮی ﺳﺮ ﺳﺮی

ﺗﻮ ﺧﻮدت واﺳﻪ ﺧﻮدت از ﻫﻤﻪ دﻧﻴﺎ ﺑﻬﺘﺮی

ﻣﻦ ﻋﻮض ﻣﻴﻜﻨﻢ ﺣﺎﻟﺘﻮ ﺑﺎ رﻳﺘﻢ ﺑﻨﺪری

” ( ﺑﺎﻧﻮ ﺟﺎن ) ﻓﺮﻓﺮی ﻣﻮی ﻏﺰل ﺳﺎزِ ﻣﻨﻰ

( ﺑﺎﻧﻮ ﺟﺎن ) ﻋﺸﻖ ﺧﺎﻣﻮﺷِ ﻏﺰل ﻫﺎی ﻣﻨﻰ

( ﺑﺎﻧﻮ ﺟﺎن ) ﺗﻮ از اﻳﻦ ﺣﺎل دﻟﻢ ﺑﻰ ﺧﺒﺮی

( ﺑﺎﻧﻮ ﺟﺎن ) ﺟﺰ دل ﻣﻦ ﺑﻪ ﻛﺴﻰ دل ﻧﺪﻫﻰ

ﺑﺎﻧﻮ ﺟﺎن ﺑﺎﻧﻮ ﺟﺎن ﺑﺎﻧﻮ ﺟﺎن “

منبع: دانلود آهنگ خودت از امیر عباس گلاب (تو خودت واسه خودت از همه دنیا بهتری) MP3

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.