دانلود آهنگ خودتو جمع کن دیگه بس کن دیگه از میلاد راستاد | متن کامل و اصلی

برای تماشای کامل متن ترانه، دکمه بالا را لمس کنید.

ﺧﻮدﺗﻮ ﺟﻤع ﻛﻦ دﻳﮕﻪ ﺑﺲ ﻛﻦ دﻳﮕﻪ رﻓﺘﺎرات رو ﻣﻐﺰﻣﻪ ول ﻛﻦ دﻳﮕﻪ

ﻣﮕﻪ ﻧﻤﻴﺒﻴﻨﻰ اﺳﻤﺖ رو دﺳﺘﻤﻪ ﻣﮕﻪ ﻧﻤﻴﺒﻴﻨﻰ ﭼﻘﺪ دوﺳﺖ دارم

ﻓﻘﻄ ﺧﻮب ﺑﺎﺷﻰ ﺑﺎﻫﺎم ﻫﻴﭽﻰ ﻧﻤﻴﺨﻮام ازت

ﮔﻞ ﻣﻦ ﮔﻞ ﻣﻦ ﻓﻘﻄ ﺧﻮﺷﮕﻠﻪ ﭼﺸﺎت ﻣﻦ ﺑﺮات ﻣﻴﻤﻴﺮم

ﭼﻘﺪ ذوق ﻣﻴﻜﻨﻢ وﻗﺘﻰ ﺣﺮف ﻣﻴﺰﻧﻰ ﺑﻬﻢ زل ﻣﻴﺰﻧﻰ

ﻣﻴﮕﻰ ﻣﺎل ﻣﻨﻰ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺪ ﮔﻴﺮم

ﻋﺎﺷﻘﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﻗﻬﺮ ﺑﺎﺷﻰ ﺑﺎﻫﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺘﻢ

ﻋﺸﻖ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﻣﻦ ﭼﺸﻢ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﻣﻦ

ﻣﺜﻞ ﻛﻮه ﭘﺸﺘﺘﻢ ﻣﻮاﻇﺒﺘﻢ

ﮔﻞ ﻣﻦ ﻣﻴﻤﻴﺮم اﮔﻪ ﺑﺎم ﻛﻨﻰ ﻗﻬﺮ

ﻧﺒﻴﻨﻢ ﻛﺴﻰ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻪ ﺑﻰ ﺗﻮ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﻣﻦ

ﻧﺒﻴﻨﻢ ﻛﺴﻰ ﺳﻤﺘﺖ ﺑﻴﺎد ﺧﻮﺷﻢ ﻣﻴﺎد ازت زﻳﺎد ﻋﺸﻘﻰ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﻣﻮ ﻣﺸﻜﻰ

ﮔﻞ ﻣﻦ ﮔﻞ ﻣﻦ ﻓﻘﻄ ﺧﻮﺷﮕﻠﻪ ﭼﺸﺎت ﻣﻦ ﺑﺮات ﻣﻴﻤﻴﺮم

ﭼﻘﺪ ذوق ﻣﻴﻜﻨﻢ وﻗﺘﻰ ﺣﺮف ﻣﻴﺰﻧﻰ ﺑﻬﻢ زل ﻣﻴﺰﻧﻰ

ﻣﻴﮕﻰ ﻣﺎل ﻣﻨﻰ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺪ ﮔﻴﺮم

ﻋﺎﺷﻘﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﻗﻬﺮ ﺑﺎﺷﻰ ﺑﺎﻫﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺘﻢ

ﻋﺸﻖ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﻣﻦ ﭼﺸﻢ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﻣﻦ

ﻣﺜﻞ ﻛﻮه ﭘﺸﺘﺘﻢ ﻣﻮاﻇﺒﺘﻢ

منبع: دانلود آهنگ خودتو جمع کن دیگه بس کن دیگه از میلاد راستاد | متن کامل و اصلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.