دانلود آهنگ حوا از رضا صادقی (گاهی جای من آدمو با حوا عوض کن) MP3

ﻣﺤﺎﻟﻪ ﻋﺸﻘﻢ ﻛﻢ ﺑﺸﻪ
ﮔﺎﻫﻰ اﮔﻪ ﺳﺮدم ﺑﺸﻪ
ﺳﺨﺘﻢ ﺑﺸﻪ
ﻫﺮﭼﻰ ﻛﻪ رﺷﺘﻪ م ﭘﻨﺒﻪ ﺷﻪ
از ﺗﻮ ﻛﻪ دل ﻧﻤﻴﺒﺮم
ﻫﻮاﺗﻮ دارم ﻳﻪ ﺗﻨﻪ
ﺗﻮﻳﻰ ﻛﻪ از ﺗﻮ آﻳﻨﻪ
ﭼﺸﻤﺎت ﺑﻪ ﻣﻦ زل ﻣﻴﺰﻧﻪ
ﻣﻨﻰ ﻛﻪ ﻋﻤﺮی ﺑﺎ ﻣﻨﻪ
از ﺗﻮ ﻛﻪ دل ﻧﻤﻴﺒﺮم
ﻣﻦ و ﺑﺎرون
ﻣﻦ و درﻳﺎ
ﻣﻦ و دﻳﻮوﻧﻪ ﻓﺮض ﻛﻦ
ﮔﺎﻫﻰ ﺟﺎی ﻣﻨﻪ
آدم و ﺑﺎ ﺣﻮا ﻋﻮض ﻛﻦ
واﺳﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺜﻪ ﻣﻦ ﻛﻢ ﻧﻴﺎری ﻛﻢ ﻧﺬاری
دوﺗﺎ ﭘﺎ داری دو ﺗﺎ دﻳﮕﻪ ﻗﺮض ﻛﻦ
واﺳﻪ دﻟﮕﺮﻣﻰ
دﻧﻴﺎم ﻳﻪ وﻗﺘﺎ
ﺧﻴﺎﻟﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻗﻬﻮه م ﺳﺮد ﻣﻴﺸﻪ
ﻳﻪ ﻛﻔﺶ آﻫﻨﻰ ﭘﺎ ﻛﺮده ﻗﻠﺒﻢ
ﮔﺎﻫﻰ ﻣﺤﻜﻢ ﺗﺮ از ﻳﮏ ﻣﺮد ﻣﻴﺸﻪ
ﻣﻦ و ﺑﺎرون
ﻣﻦ و درﻳﺎ
ﻣﻦ و دﻳﻮوﻧﻪ ﻓﺮض ﻛﻦ
ﮔﺎﻫﻰ ﺟﺎی ﻣﻨﻪ
آدم و ﺑﺎ ﺣﻮا ﻋﻮض ﻛﻦ
واﺳﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺜﻪ ﻣﻦ ﻛﻢ ﻧﻴﺎری ﻛﻢ ﻧﺬاری
ﻳﻪ دل داری ﻳﻪ دل دﻳﮕﻪ رو ﻗﺮض ﻛﻦ

منبع: دانلود آهنگ حوا از رضا صادقی (گاهی جای من آدمو با حوا عوض کن) MP3

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.