دانلود آهنگ حریف از کسری زاهدی | متن کامل و اصلی

ﺑﻴﺎ ﻗﻠﺒﻢ ﻣﺎل ﺗﻮ ﻫﺮﺟﺎ ﻣﻴﺨﻮای ﺑﺒﺮش

ﻣﻴﺨﻮام ﻋﺸﻘﺘﻮ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ دردﺳﺮ و ﺧﻄﺮش

ﺗﻮﻳﻰ اوﻧﻰ ﻛﻪ آرزوﻣﻪ ﺑﺸﻢ ﻫﻤﺴﻔﺮش

ﺑﻴﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻳﻦ ﻧﻜﻦ اﻳﻦ دﻟﻮ درﺑﻪ درش

ﻣﻴﺸﻪ دﺳﺘﺎت ﻣﺎل ﻣﻦ ﺑﺸﻪ

دﻟﻢ از ﺟﺎ ﻛﻨﺪه ﺷﻪ دﻟﻢ ﻳﻪ ﺟﺎ ﺑﻨﺪ ﺑﺸﻪ

اﮔﻪ ﺑﺎﺷﻰ ﻛﻰ ﺣﺮﻳﻔﻢ ﻣﻴﺸﻪ

ﺗﻮی ﺧﻞ و ﭼﻞ ﺑﺎزﻳﺎ ﻛﻰ ﺷﺒﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻴﺸﻪ

ﻛﻨﺎر ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺑﻜﺶ از اﻳﻦ ﺟﺪاﻳﻰ دﺳﺖ ﺑﻜﺶ

ﻛﻪ ﺣﺴﺮﺗﺶ ﺗﻮ ﻗﻠﺒﻤﻪ ﭼﺮا ﻧﻤﻴﺮﺳﻢ ﺑﻬﺶ

ﺑﻰ ﺳﺘﺎره ﺳﺖ اﻳﻦ ﺷﺒﺎی ﻋﺸﻖ

ﭼﻪ ﺑﻰ ﺳﺘﺎره ﺳﺖ اﻳﻦ ﺷﺒﺎی ﻋﺸﻖ

ﻣﻴﺸﻪ دﺳﺘﺎت ﻣﺎل ﻣﻦ ﺑﺸﻪ

دﻟﻢ از ﺟﺎ ﻛﻨﺪه ﺷﻪ دﻟﻢ ﻳﻪ ﺟﺎ ﺑﻨﺪ ﺑﺸﻪ

اﮔﻪ ﺑﺎﺷﻰ ﻛﻰ ﺣﺮﻳﻔﻢ ﻣﻴﺸﻪ

ﺗﻮی ﺧﻞ و ﭼﻞ ﺑﺎزﻳﺎ ﻛﻰ ﺷﺒﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻴﺸﻪ

منبع: دانلود آهنگ حریف از کسری زاهدی | متن کامل و اصلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.