دانلود آهنگ حالا بیا یالا از امید آمری با متن (کامل)

برای تماشای کامل متن ترانه، دکمه بالا را لمس کنید.

ﻫﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﻴﺨﻮام ﭼﺸﻤﺎﺗﻮ ﺑﺒﻴﻨﻢ

ﺣﮏ ﺷﺪ دﻳﮕﻪ اﺳﻤﺖ روی ﭼﭗ ﺳﻴﻨﻢ

ﻣﻴﺮه ﻧﻔﺴﻢ ﺗﺎ دﺳﺘﺎﻣﻮ ﻣﻴﮕﻴﺮی

ﺑﻢ ﻗﻮل ﺑﺪه از ﭘﻴﺸﻢ ﻧﻤﻴﺮی

ﺣﺎﻟﺎ ﺑﻴﺎ ﻳﺎﻟﺎ ﺑﻴﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻗﻬﺮ ﻧﻜﻦ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎت ﻧﻤﻴﺎد واﻟﻠﻪ ﺑﻴﺎ ﻳﺎﻟﺎ ﺑﻴﺎ ﻛﻪ دﻳﮕﻪ دﻳﺮه ﻓﺮدا

ﺣﺎﻟﺎ دﻳﮕﻪ ﻳﺎﻟﺎ ﺑﻴﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ اون اﺧﻤﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎت ﻧﻤﻴﺎد واﻟﺎ ﺑﺨﻨﺪ ﺣﺎﻟﺎ دﻟﻮ ﺑﺰن ﺑﻪ درﻳﺎ

ﺣﺎﻟﺎ دﻳﮕﻪ ﻳﺎﻟﺎ ﺑﻴﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ واوﻳﻠﺎ اون ﭘﻴﭻ و ﺧﻢ ﻣﻮﻫﺎت ﺑﺎ ﺣﺮﻓﺎت دﻟﻮ ﻣﻴﻜﻨﻰ از ﺟﺎ

ﺣﺎﻟﺎ دﻳﮕﻪ ﻳﺎﻟﺎ ﺑﺮﻳﻢ ﺣﺎﻟﺎ ﺑﺮﻳﻢ درﻳﺎ ﺑﺮﻳﻢ ﻫﺮﺟﺎ اون دورا دور دورا ﺑﺮﻳﻢ ﺗﺎ اﺑﺮا

منبع: دانلود آهنگ حالا بیا یالا از امید آمری با متن (کامل)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.