دانلود آهنگ جذاب از سون بند (جذابی بی دلیل انقدر که میشه) (کامل)

ﺗﻮرو دﻳﺪﻣﻮ دﻳﮕﻪ ﻗﻠﺒﻢ رو ﺗﻮ ﺣﺴﺎس ﺷﺪ

ﺗﻮ دﻟﻢ ﻧﺒﻮدت اﺣﺴﺎس ﺷﺪ

ﻋﺸﻖ ﻣﻦ ﻛﻨﺎر ﺗﻮ ﺧﺎص ﺷﺪ

ﺗﻮرو ﺧﻮاﺳﺘﻤﻮ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺖ واﺳﻢ ﻳﻪ دﻧﻴﺎ ﺷﺪ

دﺳﺘﺎﻣﻮن ﺗﻮ دﺳﺖ ﻫﻢ ﺟﺎ ﺷﺪ

ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﺮدم ﻧﺸﻪ اﻣﺎ ﺷﺪ

ﺟﺬاﺑﻰ ﺑﻰ دﻟﻴﻞ اﻧﻘﺪر ﻛﻪ ﻣﻴﺸﻪ

واﺳﻪ ی ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺪی ﻣﻦ رو ﺑﺮ ﺑﺎد

ﺟﺬاﺑﻰ اوﻧﻘﺪر ﻛﻪ ﺗﻤﺎم دﻧﻴﺎ

ﺑﺮه از ﻳﺎدم ﺗﻮ ﻧﻤﻴﺮی از ﻳﺎد

ﺻﺪﺑﺎر ﺑﮕﻢ ﻋﺎﺷﻘﺘﻢ ﺑﮕﻢ از ﺣﺎل دﻟﻢ ﻫﻨﻮز ﺣﺮﻓﺎﻣﻮ ﻧﮕﻔﺘﻢ

ﻫﺮﺑﺎر ﻣﻴﺘﺮﺳﻢ ﻧﻜﻨﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﭼﻴﺰی ﺑﮕﻢ ﻳﻪ وﻗﺖ از ﭼﺸﺎت ﺑﻴﻔﺘﻢ

اﻧﻘﺪر ﺗﻮ ﺧﻮﺑﻰ اﮔﻪ ﺗﻮی دﺳﺖ ﺗﻮ ﻳﻪ روز ﺑﮕﻦ اوﻣﺪه دروﻏﻪ

ﺟﻮری ﺗﻮرو دوﺳﺖ دارﻣﺖ اﮔﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ دﻟﻤﻮ زده دروﻏﻪ

ﺟﺬاﺑﻰ ﺑﻰ دﻟﻴﻞ اﻧﻘﺪر ﻛﻪ ﻣﻴﺸﻪ

واﺳﻪ ی ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺪی ﻣﻦ رو ﺑﺮ ﺑﺎد

ﺟﺬاﺑﻰ اوﻧﻘﺪر ﻛﻪ ﺗﻤﺎم دﻧﻴﺎ

ﺑﺮه از ﻳﺎدم ﺗﻮ ﻧﻤﻴﺮی از ﻳﺎد

منبع: دانلود آهنگ جذاب از سون بند (جذابی بی دلیل انقدر که میشه) (کامل)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.