دانلود آهنگ جای تو خالیه از نوان (جای تو خالیه ببین عشقت بدون تو چه حالیه) MP3

ﻣﻦ ﻛﻪ راه اوﻣﺪم ﺑﻪ دل ﺗﺮﺳﺎ زدی

ﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎت اوﻣﺪم ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ درﺟﺎ ﻣﻴﺰدی

ﻫﺮﺟﺎ ﺑﻰ دﻟﻴﻞ ﭘﺸﺘﺘﻮ ﮔﺮﻓﺘﻢ وﻟﻰ ﺑﺪﺟﺎﻳﻰ زدی

اﺻﻠﺎ ﺑﻨﺪاز ﮔﺮدن ﻣﻦ ﺑﺎﺷﻪ اﺷﻜﺎل ﻧﺪاره

ﻣﻮﻧﺪﻧﻰ ﻛﻪ ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ اﺻﺮار ﻧﺪاره

ﻫﻨﻮز دﻟﻢ ﺗﻨﮓ ﻣﻴﺸﻪ واﺳﻪ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ

ﻳﻪ روز ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﺮدم ﻣﺜﻠﺸﻮ ﺗﻬﺮان ﻧﺪاره

ﺟﺎی ﺗﻮ ﺧﺎﻟﻴﻪ ﺑﺒﻴﻦ ﻋﺸﻘﺖ ﺑﺪون ﺗﻮ ﭼﻪ ﺣﺎﻟﻴﻪ

ﺑﻴﺎ ﻛﻪ اﻳﻦ دﻟﻢ ﻫﻮاﺗﻮ ﻛﺮده ﺑﺎز

ﺑﻴﺎ ﻳﺎدم ﺑﺪه دوﺑﺎره ﺗﻮ ﭘﺮواز ﻣﺎ ﺟﺎﻣﻮن روی اﺑﺮاﺳﺖ

ﺑﮕﻮ از ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭼﻰ ﻣﻴﺸﻪ ﺣﺎﺻﻞ

ﻣﻦ ﭼﻴﺰی ﻧﻤﻴﮕﻢ ﭼﻮن ﻋﺰﻳﺰه ﺧﺎﻃﺮه

ﻫﻨﻮز رو دﺳﺖ ﻣﻦ ﻣﻮﻧﺪه ﻳﻪ ﺧﺎﻃﺮه

ﻓﻜﺮ ﻛﻦ ﻛﻪ ﺑﻰ دﻟﻴﻞ ﻋﺸﻘﺖ ﺑﺬاره ﺑﺮه

ﺗﻮ دﻟﻢ ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﺟﻔﺖ ﻣﻴﺸﻪ اﻳﻦ ﺳﺎﻋﺖ

ﻧﻤﻴﺪوﻧﻢ ﺑﻬﺖ زﻧﮓ ﺑﺰﻧﻢ ﻳﺎ ﻧﻪ

ﺧﺎﻟﻴﻪ ﺟﺎﺗﻢ ﻛﻨﺎر ﻣﻦ واﻗﻌﺎ

ﻧﻘﻄﻪ اﻣﻨﻰ و ﺑﻰ ﺗﻮ اﺳﺘﺮس دارم

ﺟﺎی ﺗﻮ ﺧﺎﻟﻴﻪ ﺑﺒﻴﻦ ﻋﺸﻘﺖ ﺑﺪون ﺗﻮ ﭼﻪ ﺣﺎﻟﻴﻪ

ﺑﻴﺎ ﻛﻪ اﻳﻦ دﻟﻢ ﻫﻮاﺗﻮ ﻛﺮده ﺑﺎز

ﺑﻴﺎ ﻳﺎدم ﺑﺪه دوﺑﺎره ﺗﻮ ﭘﺮواز ﻣﺎ ﺟﺎﻣﻮن روی اﺑﺮاﺳﺖ

منبع: دانلود آهنگ جای تو خالیه از نوان (جای تو خالیه ببین عشقت بدون تو چه حالیه) MP3

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.