دانلود آهنگ تو زنده ای از محمد معتمدی با متن (کامل)

برای تماشای کامل متن ترانه، دکمه بالا را لمس کنید.

ﺗﻮ زﻧﺪه ای ﺗﻮ زﻧﺪه ای در آﺗﺸﻰ ﻛﻪ ﺷﻌﻠﻪ ﻣﻴﻜﺸﺪ از ﮔﻠﻮی ﻧﻰ

ﺗﻮ زﻧﺪه ای در ﺷﺮاره ارﻏﻮاﻧﻰ ﻏﺮوش ﻣﻰ

ﺗﻮ زﻧﺪه ای در ﺗﺮﻧﻢ درﺧﺖ ﻫﺎ و دﺧﺘﺮان

ﺗﻮ زﻧﺪه ای در ﺗﺒﺴﻢ ﻋﺰﻳﺰ ﻣﺎدران

ﺗﻮ زﻧﺪه ای ﺗﻮ زﻧﺪه ای

دﻳﺪه ام ﺗﻮ را در ﺷﻤﻌﻴﻢ ﻏﻨﭽﻪ ﻫﺎ ﻛﻪ ﻛﺎﺷﺘﻰ

دﻳﺪه ام ﺗﻮ را در ﺗﻤﺎم ﻛﻮﭼﻪ ﻫﺎی آﺷﺘﻰ

ﺧﻮاﻧﺪه ام ﺗﻮ را در ﺳﻜﻮت ﺻﻔﺮ ﺻﻔﺮ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻫﺎ

ﺧﻮاﻧﺪه ام ﺗﻮ را در ﺻﺪای ﻧﺎزک ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎ

ﺗﻮ زﻧﺪه ای در ﻃﻨﻴﻦ واژه ﻫﺎی ﻓﺎرﺳﻰ

ﺗﻮ زﻧﺪه ای در ﺗﻤﺎم ﺣﺮﻓﺎی ﻧﺎم اﻳﺮان اﻳﺮان اﻳﺮان ای ﺟﺎن اﻳﺮان

منبع: دانلود آهنگ تو زنده ای از محمد معتمدی با متن (کامل)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.