دانلود آهنگ تن صدات از معین زد (تن صدات محوه تو ذهنم) (کامل)

برای تماشای کامل متن ترانه، دکمه بالا را لمس کنید.

ﻛﺠﺎﻳﻰ ﻳﻌﻨﻰ دﻟﺖ ﺗﻨﮓ ﺷﺪه واﺳﻪ ی ﻣﻦ

ﻛﺠﺎﻳﻰ داره ﻛﻪ ﺳﺮ ﻣﻴﺮه ﺣﻮﺻﻠﻪ ی ﻣﻦ

ﻛﺠﺎﻳﻰ ﺧﻴﻠﻰ زﻳﺎده ﻓﺎﺻﻠﻪ ی ﻣﻦ

ﮔﻔﺘﻢ ﻧﺮو ﻧﺮو ﮔﻔﺘﻢ ﻧﺮو ﻧﺮو زدی زﻣﻴﻦ ﺣﺮف ﻣﻨﻮ

زدی زﻣﻴﻦ ﺣﺮف ﻣﻨﻮ

ﻛﺠﺎﻳﻰ ﻳﻌﻨﻰ دﻟﺖ ﺗﻨﮓ ﺷﺪه واﺳﻪ ی ﻣﻦ

ﻛﺠﺎﻳﻰ داره ﻛﻪ ﺳﺮ ﻣﻴﺮه ﺣﻮﺻﻠﻪ ی ﻣﻦ

ﻛﺠﺎﻳﻰ ﺧﻴﻠﻰ زﻳﺎده ﻓﺎﺻﻠﻪ ی ﻣﻦ

از ﺗﻮ اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻮﻧﺪ ﺧﺎﻃﺮه ﻫﺎﻣﻮن

ﺑﻰ ﺧﺒﺮ رﻓﺘﻰ ﻏﺼﻪ اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻮﻧﺪ

دور ﻣﻴﺮﻳﺰم ﻳﺎدﺗﻮ ﻧﻤﻴﺨﻮاﺑﻢ ﻧﺒﻴﻨﻢ ﺧﻮاﺑﺘﻮ

ﻋﺸﻖ درﻛﺶ ﺳﺨﺘﻪ ﭼﺮا واﺳﻪ ﺗﻮ و اﻣﺜﺎل ﺗﻮ

ﺗﻦ ﺻﺪات ﻣﺤﻮه ﺗﻮ ذﻫﻨﻢ ﺣﺘﻰ ﻧﮕﺎﻫﺖ رﻓﺘﻪ از ﻳﺎدم

ﻣﻴﺪوﻧﻰ ﺧﺎﻃﺮه ﻫﺎ ﺑﺮﮔﻦ ﻛﻪ ﺳﺮﺳﺨﺖ ﺗﻮ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺑﺎدن

ﺗﻮ ﻧﻤﻴﺨﻮای ﻧﻤﻴﺸﻰ آدم ﻣﻦ ﻣﻴﺒﺨﺸﻢ آﺧﻪ ﻣﻦ ﺳﺎدم

ﺗﻮ ﻧﺪﻳﺪی ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻢ ﻛﻮری ﻣﻦ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﻤﻮ ﺑﻬﺖ دادم

ﻛﺠﺎﻳﻰ ﻳﻌﻨﻰ دﻟﺖ ﺗﻨﮓ ﺷﺪه واﺳﻪ ی ﻣﻦ

ﻛﺠﺎﻳﻰ داره ﻛﻪ ﺳﺮ ﻣﻴﺮه ﺣﻮﺻﻠﻪ ی ﻣﻦ

ﻛﺠﺎﻳﻰ ﺧﻴﻠﻰ زﻳﺎده ﻓﺎﺻﻠﻪ ی ﻣﻦ

از ﺗﻮ اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻮﻧﺪ ﺧﺎﻃﺮه ﻫﺎﻣﻮن

ﺑﻰ ﺧﺒﺮ رﻓﺘﻰ ﻏﺼﻪ اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻮﻧﺪ

ﮔﻔﺘﻢ ﻧﺮو ﻧﺮو ﮔﻔﺘﻢ ﻧﺮو ﻧﺮو زدی زﻣﻴﻦ ﺣﺮف ﻣﻨﻮ

زدی زﻣﻴﻦ ﺣﺮف ﻣﻨﻮ

ﮔﻔﺘﻰ ﻓﻘﻄ ﻣﺎل ﻣﻨﻰ ﺟﺎی ﺗﻮ ﻛﻰ ﺧﻮرده زﻣﻴﻦ

ﺑﻮدی ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﻦ زوری رﻓﺘﻰ ﺗﻮ ﭼﻘﺪ دوری

ﻣﻴﮕﻔﺘﻰ ﻛﻪ ﻋﺎﺷﻘﻤﻰ ﻫﺴﺘﻰ ﺣﺘﻰ اﮔﻪ ﺑﺎﺷﻪ ﻏﻤﻰ

آخ ﻛﻪ ﭼﻘﺪ ﺗﺮﺳﻮﻳﻰ ﮔﻠﻰ وﻟﻰ ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ

ﻣﻴﻮن اﻳﻦ ﺷﺎﭘﺮﻛﺎ ﻗﻠﺐ ﻣﺎ ﻣﻴﺨﻮرد ﺗﺮﻛﺎ

آخ ﻛﻪ ﭼﻘﺪ ارزوﻧﻰ ﻧﻤﻮﻧﺪه واﺳﻢ ﺟﻮﻧﻰ

دروغ ﻣﻴﮕﻦ آدﻣﻜﺎ دل ﻣﻴﭙﺮن ﺑﺎ ﻛﻠﻜﺎ

ﺗﺎ ﺳﺮو ﺑﭽﺮﺧﻮﻧﻰ ﻣﻴﺒﻴﻨﻰ دﮔﺮﮔﻮﻧﻰ

ﻛﺠﺎﻳﻰ ﻳﻌﻨﻰ دﻟﺖ ﺗﻨﮓ ﺷﺪه واﺳﻪ ی ﻣﻦ

ﻛﺠﺎﻳﻰ داره ﻛﻪ ﺳﺮ ﻣﻴﺮه ﺣﻮﺻﻠﻪ ی ﻣﻦ

ﻛﺠﺎﻳﻰ ﺧﻴﻠﻰ زﻳﺎده ﻓﺎﺻﻠﻪ ی ﻣﻦ

از ﺗﻮ اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻮﻧﺪ ﺧﺎﻃﺮه ﻫﺎﻣﻮن

ﺑﻰ ﺧﺒﺮ رﻓﺘﻰ ﻏﺼﻪ اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻮﻧﺪ

ﮔﻔﺘﻢ ﻧﺮو ﻧﺮو ﮔﻔﺘﻢ ﻧﺮو ﻧﺮو زدی زﻣﻴﻦ ﺣﺮف ﻣﻨﻮ

زدی زﻣﻴﻦ ﺣﺮف ﻣﻨﻮ

ﻧﻬﻨﮕﻰ دﻳﺪ ﻣﺮﮔﺶ را وﻟﻰ دل را ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ زد

ﻣﻦ از ﭘﺎﻳﺎن ﺧﻮد آﮔﺎﻫﻢ اﻣﺎ دوﺳﺘﺖ دارم

دوﺳﺘﺖ داﺷﺘﻢ

منبع: دانلود آهنگ تن صدات از معین زد (تن صدات محوه تو ذهنم) (کامل)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.