دانلود آهنگ بیام واست بچینم دوباره از شاخه یه گل نیلوفر از راغب MP3

ﭼﻴﺸﺪ ﻛﻪ ﻳﻬﻮ ﻧﮕﺎت از ﺳﻴﻨﻪ دﻟﻤﻮ ﻛﻨﺪ

ﺧﻮدت ﺑﮕﻮ ﺑﺨﺮم ﻋﺴﻞ ﻧﮕﺎﺗﻮ ﭼﻨﺪ

دوﺳﺖ دارم زود ﺑﺸﻪ ﺷﺐ ﺷﻤﻌﺎرو ﻛﻨﻰ روﺷﻦ

ﺣﻮاﺳﺖ ﻧﺒﺎﺷﻪ ﻣﻦ ﻗﺮﺑﻮﻧﺖ ﺑﺮم ﻳﻪ ﺑﻨﺪ

ﺑﻴﺎم واﺳﺖ ﺑﭽﻴﻨﻢ دوﺑﺎره از ﺷﺎﺧﻪ ﻳﻪ ﮔﻞ ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ

زﻳﺮ ﭼﺸﻰ ﺑﻨﺪازی ﻳﻪ ﻧﮕﺎه دﻟﻤﻮ ﺑﻜﻨﻰ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﺮ

ﺷﺐ ﺑﺮﺳﻪ دوﺑﺎره ﻓﻜﺮ ﺗﻮ دﻟﻤﻮ ﺑﺰﻧﻪ از رﻳﺸﻪ

ﺑﮕﻰ ﻧﻜﻦ اﻳﻨﺠﻮر ﺑﺎ ﺧﻮدت ﻣﻴﻤﻮﻧﻢ واﺳﻪ ﺗﻮ ﻫﻤﻴﺸﻪ

ﺗﻮ ﺑﺎرون و ﺳﺮﻣﺎ ﺣﺘﻰ ﻟﺐ درﻳﺎ

دﻧﺒﺎﻟﺖ ﻣﻴﺎم ﻣﻦ ﺗﺎ اون ﺳﺮ دﻧﻴﺎ

ﻛﻪ ﺳﺮﺗﻮ ﻳﻪ اﻣﺸﺐ ﺑﺬاری رو ﺷﻮﻧﻢ

ﻣﻦ ﻣﻴﺪوﻧﻢ ﻋﺸﻘﻪ ﺗﻮ ﻣﻴﮕﻰ دﻳﻮوﻧﻢ

ﺑﻴﺎم واﺳﺖ ﺑﭽﻴﻨﻢ دوﺑﺎره از ﺷﺎﺧﻪ ﻳﻪ ﮔﻞ ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ

زﻳﺮ ﭼﺸﻰ ﺑﻨﺪازی ﻳﻪ ﻧﮕﺎه دﻟﻤﻮ ﺑﻜﻨﻰ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﺮ

ﺷﺐ ﺑﺮﺳﻪ دوﺑﺎره ﻓﻜﺮ ﺗﻮ دﻟﻤﻮ ﺑﺰﻧﻪ از رﻳﺸﻪ

ﺑﮕﻰ ﻧﻜﻦ اﻳﻨﺠﻮر ﺑﺎ ﺧﻮدت ﻣﻴﻤﻮﻧﻢ واﺳﻪ ﺗﻮ ﻫﻤﻴﺸﻪ

منبع: دانلود آهنگ بیام واست بچینم دوباره از شاخه یه گل نیلوفر از راغب MP3

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.